• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
213A A1608M 4-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Theory
214A A1608M 5-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Practical
224 A1608M 21-Sep 19:45 Lab Sem3 WCF Theory
225 A1608M 22-Sep 19:45 Lab Sem3 WCF Practical
219 C1608L 14-Sep 17:45 Lab Sem4 WAJS Theory
221 C1608L 17-Sep 17:45 Lab Sem4 WAJS Practical
217 C1703H 8-Sep 8:00 Class Sem2 Project Evaluation
227 C1708M 24-Sep 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
228 C1708M 25-Sep 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
230 C1712M 29-Sep 10:00 Class Sem1 eProject Sem1
215 Retake 5-Sep 9:30 Lab ACCP HDJ Practical
218 Retake 12-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
220 Retake 15-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
223 Retake 19-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
226 Retake 22-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
233 Retake 29-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
232 T1712H 23-Sep 10:00 Class Sem1 eProject Evaluation
216 T1807I 7-Sep 13:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
222 T1807I 19-Sep 13:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
229 T1807I 25-Sep 13:00 Class Sem1 English