• Post published:16/08/2017
  • Post category:Lịch thi

Phòng đào tạo xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2017 như sau.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
305 A1408M 1-Aug 19:30 Lab Sem3 WCF Theory
311A A1408M 7-Aug 19:30 Lab Sem3 WCF Practical
307 A1410L 2-Aug 17:45 Lab Sem4 WEBENT Theory
312 A1410L 4-Aug 17:45 Lab Sem4 WEBENT Practical
300A A1603M 8-Aug 19:30 Lab Sem2 PCS Theory
315 A1603M 9-Aug 19:30 Lab Sem2 PCS Practical
336 A1603M 31-Aug 19:45 Lab Sem4 INSE Theory
308 A1608M 2-Aug 17:45 Lab Sem2 XML Theory
335 C1501QK 17-Aug ? Lab-HV Sem4 INSE Theory
327 C1608K 24-Aug 15:30 Lab Sem2 PCS Theory
329 C1608K 26-Aug 15:30 Lab Sem2 PCS Practical
334 C1611G 22-Aug 8:00 Lab Sem2 XML Theory
319A C1703L 14-Aug 17:45 Lab Sem1 HDJ Theory
330 C1703L 26-Aug 17:45 GV Sem1 eProject Registration
306 N1705L 1-Aug 17:30 Lab 2 ACNA 2K8E Theory
310 N1705L 3-Aug 17:30 Lab 2 ACNA 2K8E Practical
309 Retake 2-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
314 Retake 5-Aug 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
316 Retake 9-Aug 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
318 Retake 12-Aug 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA
321 Retake 16-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
324 Retake 19-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
337 Retake 19-Aug 8:00 Class Sem3 eProject Sem 3
338 Retake 19-Aug 8:00 Class Sem4 eProject Sem 4
326 Retake 23-Aug 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
331 Retake 30-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
339 Retake-K6 22-Aug 15:30 Lab-HV Sem4 ADRD theory (lần 6)
340 Retake-K6 22-Aug 13:30 Lab-HV Sem4 ADRD Practical (lần 6)
343 Retake-K6 25-Aug 15:30 Lab-HV Sem3 DMA theory (lần 4)
344 Retake-K6 25-Aug 13:30 Lab-HV Sem3 DMA Practical (lần 4)
347 Retake-K6 29-Aug 15:30 Lab-HV Sem3 EAD theory (lần 4)
348 Retake-K6 29-Aug 13:30 Lab-HV Sem3 EAD Practical (lần 4)
341 Retake-K7 22-Aug 15:30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Theory (lần 5)
342 Retake-K7 22-Aug 13:30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Practical (lần 5)
345 Retake-K7 25-Aug 15:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 5)
346 Retake-K7 25-Aug 13:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 5)
349 Retake-K7 29-Aug 15:30 Lab-HV Sem3 WS1 Theory (lần 4)
350 Retake-K7 29-Aug 13:30 Lab-HV Sem3 WS1 Practical (lần 4)
301A T1703H 4-Aug 10:00 Class Sem1 ePIT
323A T1703H 23-Aug 10:00 Lab Sem1 HDJ Theory

Lịch thi tháng 8/2017 của trường Hanoi-Aptech (updated 16/8)