• Post category:Lịch thi

August/2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT

Exam
Code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1

227

01/08

08:15

09:00

Lab 1

C0906G

Sem 1

Test T1: CF Theory

2

231

01/08

19:45

21:45

Lab 4

Retake

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

3

232

01/08

Great Hall

T0812I

Sem 1

Project Evaluation

4

233

04/08

08:30

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

5

234

04/08

09:45

10:30

Lab 1

C0804H

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

6

236

04/08

20:00

20:30

Lab 1

A0902M

Sem 1

Test T2: C Theory

7

237

06/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

8

237

06/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

9

237

06/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

10

238

06/08

14:00

14:45

Lab 1

T0904I

Sem 1

Test T1: CF Theory

11

237

06/08

17:30

20:00

Great Hall

Entry

Entry Exam

12

239

07/08

09:30

11:30

Lab 1

C0804H

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

13

282

07/08

14:00

15:00

Class 1

FC’s

Giảng thử

14

235A

07/08

18:00

18:45

Lab 4

C0801L

Sem 2

Test T1: Java Theory

15

241

07/08

19:45

21:45

Lab 1

A0902M

Sem 1

Test T3: C Practical

16

243

07/08

20:00

20:45

Lab 2

C0809M

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

17

224A

08/08

08:00

12:00

Great Hall

A0809H

Sem 1

Project Evaluation

18

246

08/08

08:00

12:00

Class 4

A0810K

Sem 1

Project Evaluation

19

218C

08/08

09:45

10:30

Lab 1

C0712H

Sem 2

Test T6: Distributed Computing in Java Theory

20

245

08/08

19:45

21:45

Lab 4

Retake

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

21

247

10/08

14:00

14:45

Great Hall

T0902I

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

22

240A

11/08

17:45

19:45

Lab 4

C0801L

Sem 2

Test T2: Java Practical

23

250

11/08

19:45

21:45

Lab 2

C0809M

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

24

242A

11/08

20:00

20:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

25

244A

12/08

09:30

11:30

Lab 1

C0712H

Sem 2

Test T7: Distributed Computing in Java Practical

26

251

14/08

09:45

10:30

Lab 3

C0809H

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

27

252

14/08

13:30

15:30

Lab 1

T0902I

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

28

248A

14/08

16:00

16:45

Class 2

T0904K

Sem 1

Test T2: C Theory

29

249A

14/08

19:45

21:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

30

256

15/08

08:00

11:30

Great Hall

C0810H

Sem 1

Project Evaluation

31

255

15/08

19:45

21:45

Lab 4

Retake

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

32

257

17/08

14:00

15:00

Great Hall

T0902I

Sem 1

Test E1: English

33

258

17/08

18:00

18:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory

34

259

18/08

08:30

10:30

Great Hall

Entry

Hướng dẫn thi đầu vào

35

260

18/08

09:30

11:30

Lab 3

C0809H

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

36

253A

18/08

15:45

17:45

Lab 2

T0904K

Sem 1

Test T3: C Practical

37

261

18/08

18:00

18:45

Lab 1

C0612L

Year 2

Test T3: EJB2 & J2EE Theory

38

262

19/08

18:00

18:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory (1)

39

262

19/08

18:45

19:30

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory (2)

40

264

20/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

41

264

20/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

42

264

20/08

08:30

11:30

Great Hall

Entry

Entry Exam

43

265

20/08

16:00

16:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

44

266

20/08

17:45

19:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical

45

268

21/08

17:45

19:45

Lab 1

C0612L

Year 2

Test T4: EJB2 & J2EE Practical

46

254A

22/08

13:00

17:00

Great Hall

A0709K

Sem 2

eProject Evaluation

47

270

22/08

17:45

19:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

48

283

22/08

18:00

18:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory

49

263A

22/08

18:00

18:45

Lab 1

C0611L

Year 2

Test T1: JSPs Theory

50

272

22/08

19:45

21:45

Lab 4

Retake

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

51

274

24/08

15:45

17:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

52

267A

24/08

18:00

18:45

Lab 2

C0709L

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

53

276

25/08

09:45

10:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory

54

269A

25/08

18:00

18:45

Lab 4

A0709L

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

55

271A

26/08

17:45

19:45

Lab 1

C0611L

Year 2

Test T2: JSPs Practical

56

275A

27/08

17:45

19:45

Lab 2

C0709L

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

57

278

28/08

09:30

11:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical

58

277A

28/08

17:45

19:45

Lab 4

A0709L

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

59

273A

29/08

08:30

11:30

Great Hall

C0608H

Year 2

Project Evaluation

60

280

29/08

19:45

21:45

Lab 4

Retake

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

61

286

29/08

Great Hall

C0811M

Sem 1

Project Evaluation

 

19 Nguyễn Trãi

STT

Exam code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

169

1/8/2009

13:30

 

Class 1

C0710PG

Sem 2

Project Evaluation

2

170

1/8/2009

19:45

21:45

Lab 1

C0709M

Sem 3

Test T2: Windows form with C# Practical

3

171

4/8/2009

19:45

20:30

Lab 1

A0808M

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

4

173

6/8/2009

07:30

08:15

Lab 1

C0809G

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

5

174

6/8/2009

19:45

20:30

Lab ACNA

N0906M

ACNA

Test T1: CIT Theory

6

176

7/8/2009

19:45

21:45

Lab 1

A0808M

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

7

172A

8/8/2009

15:45

16:30

Lab 1

A0809K

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

8

177

8/8/2009

13:30

 

Class 1

C0711G

Sem 2

Project Evaluation

9

178

8/8/2009

13:30

 

Class 1

C0710L

Sem 2

Project Evaluation

10

179

8/8/2009

13:30

 

Class 1

T0809H

Sem 1

Project Evaluation

11

175A

10/8/2009

09:30

10:15

Lab ACNA

N0812H

ACNA

Test 4: W2K3I Theory

12

181

10/8/2009

07:30

09:30

Lab 1

C0809G

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

13

183

10/8/2009

19:45

20:30

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 6: Distributed Computing in Java Theory

14

184

11/8/2009

09:30

10:15

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 5: XMJ & XMWSJ Theory

15

185

11/8/2009

17:45

18:30

Class 1

A0905L

Sem 1

Test E1: English test

16

182A

12/8/2009

7h:30

10h:00

Lab ACNA

N0812H

ACNA

Test 5: W2K3I Practical

17

180A

12/8/2009

15:45

17:45

Lab 1

A0809K

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

18

186

13/8/2009

19:45

21:45

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 7: Distributed Coputing in Java Practical

19

187

14/8/2009

09:30

11:30

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 6: XMJ & XMWSJ Practical

20

188

15/8/2009

13:00

15:30

Lab ACNA

Retake

ACNA

ACNA Practical

21

189

15/8/2009

17:45

18:30

Lab 3

C0808L

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

22

191

19/8/2009

17:45

19:45

Lab 3

C0808L

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

23

192

20/8/2009

17:45

19:45

Lab 1

Retake

ACCP

Java Practical

24

190A

22/8/2009

9:30

10:15

Lab 1

C0805H

Sem 2

Test 8: Programming in C# Theory

25

194

25/8/2009

17:45

18:30

Lab 1

A0905L

Sem 1

Test T1: CF Theory

26

193A

26/8/2009

09:30

11:30

Lab 1

C0805H

Sem 2

Test 9: Programming in C# Practical

27

196

27/8/2009

19:45

20:30

Lab 3

C0611M

Sem 4

Test 5: XMJ & XMWSJ Theory

28

199

8/28/2009

17:45

18:30

Lab ACNA

N0909L

ACNA

Test T1: CIT Theory

29

198

31/8/2009

19:45

21:45

Lab 3

C0611M

Sem 4

Test 6: XMJ & XMWSJ Practical

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.