• Post published:01/08/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
127 A1608M 31-Aug 13:30 Class Sem4 Project Sem4
114 C1708M 14-Aug 19:45 Lab Sem3 WF Theory
115 C1708M 15-Aug 19:45 Lab Sem3 WF Practical
118 C1712H 19-Aug 9:30 Lab Sem3 WF Theory
120 C1712H 20-Aug 9:30 Lab Sem3 WF Practical
117 C1712M 16-Aug 19:45 Lab Sem2 XML Theory
112 C1807M 9-Aug 19:45 Lab Sem2 XML Theory
108A C1810GH 5-Aug 8:45 Lab Sem2 Java2 Theory
91A C1810GH 5-Aug 8:00 Lab Sem2 Java1 Theory
109A C1810GH 7-Aug 9:00 Lab Sem2 Java2 Practical
123 C1810GH 29-Aug 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
124 C1810GH 29-Aug 9:00 Lab Sem2 PCS Practical
111 Retake 8-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
113 Retake 10-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
116 Retake 15-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
121 Retake 22-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
122 Retake 24-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
119 T1812GH 20-Aug 8:00 Lab Sem1 ePIT
125 T1812GH 30-Aug 8:00 Lab Sem1 PHP Practical
126 T1812GH 30-Aug 8:00 Lab Sem1 PHP Theory

Lịch thi tháng 8/2019 của trường Hanoi-Aptech