• Post published:29/07/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
187B A1603M 4-Aug 13:30 Class Sem4 Project Sem4
194 A1608M 1-Aug 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical
208 C1608L 27-Aug 17:45 Lab Sem4 WPSJ Theory
209 C1608L 28-Aug 17:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
200 C1708M 16-Aug 19:45 Lab Sem2 Java1 Theory
205 C1708M 20-Aug 19:45 Lab Sem2 Java1 Practical
204 C1712M 20-Aug 19:45 Lab Sem1 SQL Theory
206 C1712M 21-Aug 19:45 Lab Sem1 SQL Practical
195 Retake 3-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
196 Retake 4-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
197 Retake 11-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
203 Retake 18-Aug 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
207 Retake 25-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
198 T1712H 14-Aug 10:00 Lab Sem1 SQL Theory
199 T1712H 15-Aug 10:00 Lab Sem1 SQL Practical
201 T1807I 17-Aug 13:00 Lab Sem1 HDJ Theory
202 T1807I 17-Aug 14:00 Lab Sem1 HDJ Practical

Lịch thi tháng 8/2018 của trường Hanoi-Aptech