• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 7/2015 để các bạn đăng ký dự thi:

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
212 A1205M 25-Jul 13:30 Class Sem4 eProject 4 Evaluation 
208 A1307L 21-Jul 17:45 Lab Sem3 WCF Theory
211 A1307L 24-Jul 17:45 Lab Sem3 WCF Practical
192A A1403M 14-Jul 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
205 A1403M 17-Jul 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
193A A1408M 14-Jul 19:45 Lab Sem2 Java I Theory
204 A1408M 16-Jul 19:45 Lab Sem2 Java I Practical
215 A1410L 29-Jul 17:45 Lab Sem1 HDJ Theory
216 A1410L 31-Jul 17:45 Lab Sem1 HDJ Practical
189 C1404I Dự kiến tháng 7 13:30 Class Sem2 eProject Sem II
210 N1410L 23-Jul 19:45 Lab ACNA ACNA Linux Theory
213 N1410L 25-Jul ??? Lab ACNA ACNA Linux Practical
201 N1506L 8-Jul 17:45 Lab ACNA ACNA CIT Theory
202 Retake 14-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
206 Retake 17-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
207 Retake 18-Jul 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
209 Retake 22-Jul 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
217 Retake-HD 1-Jul 12:30 HD   HDJ, PCS, Web 1 Practical

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo