• Post published:29/06/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
149B A1410L 7-Jul 13:30 Class Sem4 Project Sem4
187 A1603M 21-Jul 13:30 Class Sem4 Project Sem4
193 A1608M 31-Jul 19:45 Lab Sem3 Web1 Theory
182 C1608L 19-Jul 17:45 Lab Sem4 WebEnt Theory
184 C1608L 20-Jul 17:45 Lab Sem4 WebEnt Practical
161A C1703H 2-Jul 9:30 Lab Sem2 PHP Theory
162A C1703H 3-Jul 9:30 Lab Sem2 PHP Practical
178 C1703H 12-Jul 9:30 Lab Sem2 Bdata Theory
179 C1708M 12-Jul 19:45 Lab Sem2 XML Theory
181 C1712M 17-Jul 19:45 Lab Sem1 ANGUJS Theory
186 N1801M 20-Jul 19:45 Lab ACNA Adv Linux Theory
189 N1801M 21-Jul 18:30 Lab ACNA Adv Linux Practical
176 Retake 6-Jul 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
177 Retake 7-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
180 Retake 14-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
190 Retake 21-Jul 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
192 Retake 28-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
175 T1712H 2-Jul 10:00 Class Sem1 ePIT
163A T1712H 9-Jul 10:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
183 VTNet1 19-Jul 17:00 Lab Sem2 Adv Java Theory
188 VTNet1 21-Jul 17:00 Lab Sem2 Adv Java Practical
185 VTNet2 20-Jul 17:00 Lab Sem2 Adv Java Theory
191 VTNet2 23-Jul 17:00 Lab Sem2 Adv Java Practical

Lịch thi tháng 7/2018 của trường Hanoi-Aptech