• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 6/2015 để các bạn đăng ký dự thi:

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
149 A1205M 2-Jun 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory
153 A1205M 4-Jun 19:45 Lab Sem4 DWSJ Theory
155 A1205M 5-Jun 19:45 Lab Sem4 DWSJ Practical
161 A1307L 9-Jun 17:45 Lab Sem3 WebForm 2 Theory
165 A1307L 12-Jun 17:45 Lab Sem3 WebForm 2 Practical
192 A1403M 30-Jun 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
193 A1408M 30-Jun 19:45 Lab Sem2 Java I Theory
170 C1201QG 13-Jun 8:00 Class Sem4 eProject Sem 4
148 C1301QI 1-Jun ??? Lab-HV Sem3 Web I Theory
150 C1301QI 2-Jun ??? Lab-HV Sem3 Web I Practical
187 C1301QI 26-Jun ??? Lab-HV Sem3 Web II Theory
190 C1301QI 29-Jun ??? Lab-HV Sem3 Web II Practical
171 C1401QG 15-Jun ??? Lab-HV Sem1 SQL Theory
176 C1401QG 17-Jun ??? Lab-HV Sem1 SQL Practical
191 C1401QG 29-Jun ??? Lab-HV Sem1 HTML5 & DWCS3 Theory
189 C1404I 27-Jun 13:30 Class Sem2 eProject Sem II
177 C1408G 17-Jun 8:00 Lab Sem2 Java 2 Theory
178 C1408G 19-Jun 8:00 Lab Sem2 Java 2 Practical
154 Retake 4-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
164 Retake 11-Jun 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
173 Retake 16-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
179 Retake 19-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
180 Retake 20-Jun 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
183 Retake 24-Jun 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
151 Retake-K4 2-Jun 7:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical  (lần 4)
152 Retake-K4 2-Jun 9:30 Lab-HV Sem4 XMJ  Theory  (lần 4)
166 Retake-K4 12-Jun 7:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical  (lần 5)
167 Retake-K4 12-Jun 9:30 Lab-HV Sem4 XMJ  Theory  (lần 5)
157 Retake-K5 5-Jun 7:30 Lab-HV Sem2 DCJ Theory (lần 3)
158 Retake-K5 5-Jun 9:30 Lab-HV Sem2 DCJ Practical  (lần 3)
168 Retake-K5 12-Jun 7:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 2)
169 Retake-K5 12-Jun 9:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 2)
174 Retake-K5 16-Jun 7:30 Lab-HV Sem2 DCJ Theory (lần 4)
175 Retake-K5 16-Jun 9:30 Lab-HV Sem2 DCJ Practical  (lần 4)
194 Retake-K5 30-Jun 7:30 Lab-HV Sem3 WF1 Theory (lần 1)
195 Retake-K5 30-Jun 9:30 Lab-HV Sem3 WF1 Practical (lần 1)
159 Retake-K6 5-Jun 13:30 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 1)
160 Retake-K6 5-Jun 15:30 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 1)
185 Retake-K6 25-Jun 13:30 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 2)
186 Retake-K6 25-Jun 15:30 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 2)
188 T1410G 27-Jun 8:00 Class Sem1 Project Sem 1
162 XMHT 11-Jun ??? HD ACCP PCS Theory
163 XMHT 11-Jun ??? HD ACCP PCS Practical
181 XMHT 24-Jun ??? HD ACCP Web 1 Theory
182 XMHT 24-Jun ??? HD ACCP Web 1 Practical

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo