• Post published:31/05/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 6/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
87 A1608M 13-Jun 19:45 Lab Sem4 Android Theory
90 A1608M 15-Jun 19:45 Lab Sem4 Android Practical
62A C1608L 1-Jun 8:30 Class Sem4 Project Sem4
93 C1712H 20-Jun 9:30 Lab Sem2 PCS Theory
95 C1712H 21-Jun 9:30 Lab Sem2 PCS Practical
84 C1712M 10-Jun 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
85 C1712M 11-Jun 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
89 C1712M 15-Jun 13:30 Class Sem2 Project Sem 2
91 C1810GH 19-Jun 8:00 Lab Sem2 Java1 Theory
92 C1810GH 19-Jun 9:00 Lab Sem2 Java1 Practical
96 N1812L 21-Jun 19:45 Lab2 ACNA Basic 2K3I Theory
97 N1812L 22-Jun 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K3I Practical
82 Retake 6-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
83 Retake 8-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
88 Retake 13-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
94 Retake 20-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
98 Retake 22-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
79A T1812GH 3-Jun 8:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
86 T1812GH 12-Jun 8:00 Lab Sem1 AnguJS Theory

Lịch thi tháng 6/2019 của trường Hanoi-Aptech