• Post published:30/05/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 6/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
156 A1608M 8-Jun 19:45 Lab Sem3 WF2 Theory 
158 A1608M 9-Jun 19:45 Lab Sem3 WF2 Practical 
94A C1608L 8-Jun 17:30 Lab Sem3 WCF Theory
95A C1608L 9-Jun 17:30 Lab Sem3 WCF Practical
161 C1703H 14-Jun 9:30 Lab Sem2 PHP Theory
162 C1703H 15-Jun 9:30 Lab Sem2 PHP Practical
153 C1708M 2-Jun 19:45 Lab Sem1 eProject Sem1
160 C1712M 12-Jun 19:45 Lab Sem1 BSTrap Theory
155 N1801M 8-Jun 19:45 Lab ACNA Adv E2K3M Theory
157 N1801M 9-Jun 18:30 Lab ACNA Adv E2K3M Practical
154 Retake 2-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
159 Retake 9-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
164 Retake 16-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
148A T1708I 2-Jun 13:30 Class Sem1 eProject Sem1
163 T1712H 15-Jun 10:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
165 VTNet1 23-Jun 17:00 Lab Sem2 Java Theory
167 VTNet1 26-Jun 17:00 Lab Sem2 Java Practical
166 VTNet2 25-Jun 17:00 Lab Sem2 Java Theory
168 VTNet2 27-Jun 17:00 Lab Sem2 Java Practical

Lịch thi tháng 6/2018 của trường Hanoi-Aptech