• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 5/2015 để các bạn đăng ký dự thi:

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
A1307L 5-May 17:30 Lab Sem3 WebForm 1 Theory
A1307L 8-May 17:30 Lab Sem3 WebForm 1 Practical
A1403M 15-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java I Theory
A1403M 19-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java II Theory
A1403M 22-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java II Practical
A1410L 9-May 17:30 Lab Sem1 C Theory
A1410L 11-May 17:30 Lab Sem1 C Practical
C1309H 7-May 10:00 Lab Sem3 EAD Theory
C1309H 9-May 10:00 Lab Sem3 EAD Practical
C1309H 28-May 10:00 Lab Sem3 DMA Theory
C1309H 30-May 10:00 Lab Sem3 DMA Practical
C1404I 9-May 13:30 Lab Sem2 PCS Theory
C1404I 12-May 13:30 Lab Sem2 PCS Practical
C1408G 25-May 8:00 Lab ACCP Java 1 Theory
C1408G 27-May 8:00 Lab ACCP Java 1 Practical
Retake 7-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
Retake 12-May 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
Retake 16-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
Retake 19-May 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
Retake 20-May 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
Retake 27-May 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
Retake-K4 8-May 7:30 Lab-HV Sem4 EJB  Practical (lần 4 )
Retake-K4 8-May 9:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 4)
Retake-K4 8-May 9:30 Lab-HV Sem3 WCC Theory 
Retake-K4 15-May 7:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical  (lần 3)
Retake-K4 15-May 9:30 Lab-HV Sem4 XMJ  Thoery  (lần 3)
Retake-K4 29-May 7:30 Lab-HV Sem4 EJB  Practical (lần 5 )
Retake-K4 29-May 9:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 5)
Retake-K5 6-May 7:30 Lab-HV Sem2 JAVA Theory (lần 4)
Retake-K5 6-May 9:30 Lab-HV Sem2 JAVA Practical (lần 4)
Retake-K5 13-May 7:30 Lab-HV Sem2 DCJ Theory (lần 2)
Retake-K5 13-May 9:30 Lab-HV Sem2 DCJ Practical  (lần 2)
Retake-K5 20-May 7:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 1)
Retake-K5 20-May 9:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 1)

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo