• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi tháng 5 có bổ sung, các bạn chú ý cập nhật

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
102A A1307L 5-May 17:30 Lab Sem3 WebForm 1 Theory
110 A1307L 8-May 17:30 Lab Sem3 WebForm 1 Practical
116 A1403M 15-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java I Theory
119 A1403M 19-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java II Theory
123 A1403M 22-May 19:30 Lab Sem2 Adv Java II Practical
146 A1408M 26-May 19:45 Lab Sem2 XML Theory
113 A1410L 11-May 17:30 Lab Sem1 C Practical
112A A1410L 13-May 16:30 Lab Sem1 C Theory
101B C1309H 9-May 10:00 Lab Sem3 EAD Practical
98B C1309H 13-May 8:30 Lab Sem3 EAD Theory
122 C1309H 28-May 10:00 Lab Sem3 DMA Theory
124 C1309H 30-May 10:00 Lab Sem3 DMA Practical
114 C1404I 12-May 13:30 Lab Sem2 PCS Practical
111A C1404I 13-May 13:30 Lab Sem2 PCS Theory
126 C1408G 25-May 8:00 Lab ACCP Java 1 Theory
127 C1408G 27-May 8:00 Lab ACCP Java 1 Practical
109 Retake 7-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
115 Retake 12-May 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
118 Retake 16-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
120 Retake 19-May 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
121 Retake 20-May 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
147 Retake 23-May 8:00 Class ACCP Project & eProject
128 Retake 27-May 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
131 Retake-K4 8-May 7:30 Lab-HV Sem4 EJB  Practical (lần 4 )
132 Retake-K4 8-May 9:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 4)
133 Retake-K4 8-May 9:30 Lab-HV Sem3 WCC Theory 
138 Retake-K4 15-May 7:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical  (lần 3)
139 Retake-K4 15-May 9:30 Lab-HV Sem4 XMJ  Thoery  (lần 3)
144 Retake-K4 29-May 7:30 Lab-HV Sem4 EJB  Practical (lần 5 )
145 Retake-K4 29-May 9:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 5)
129 Retake-K5 6-May 7:30 Lab-HV Sem2 JAVA Theory (lần 4)
130 Retake-K5 6-May 9:30 Lab-HV Sem2 JAVA Practical (lần 4)
134 Retake-K5 13-May 7:30 Lab-HV Sem2 DCJ Theory (lần 2)
135 Retake-K5 13-May 9:30 Lab-HV Sem2 DCJ Practical  (lần 2)
140 Retake-K5 20-May 7:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 1)
141 Retake-K5 20-May 9:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 1)
136 XMHT 14-May ? Hải Dương ACCP HTML5 & DWCS5 Theory
137 XMHT 14-May ? Hải Dương ACCP HTML5 & DWCS5 Practical
142 XMHT 28-May ? Hải Dương ACCP SQL Theory
143 XMHT 28-May ? Hải Dương ACCP SQL Practical