• Post category:Lịch thi
Academics Plan for MAY 2010

 

56 Nguyễn Chí Thanh 

 

           
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
172 3-May 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
173 4-May 10:15 11:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T4: EJB Theory
174 4-May 13:30 19:45   Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
164A 4-May 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T11: Advanced Programming
in C# Practical
175 5-May 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
175 5-May 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
176 7-May 10:15 11:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T5: EJB Practical
177 8-May 08:00 11:30 Class 3 PrjExtra Sem 4 eProject Evaluation
178 8-May 08:00 11:30 Class 4 T0909K Sem 1 Project Evaluation
226 8-May 14:00 15:00 Class 3 FC’s   Giảng thử
179 10-May 14:00 14:45 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
180A 12-May 10:15 10:45 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
181 12-May 13:30 15:30 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
182 12-May 15:45 17:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
185 13-May 08:00 08:45 HV C0903QG HV-Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
186 13-May 09:00 09:45 HV C0904QH HV-Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
187 13-May 10:00 10:45 HV C0905QG HV-Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
183 13-May 14:00 14:45 HV C0901QI HV-Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
184 13-May 15:00 15:45 HV C0902QK HV-Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
188 14-May 10:00 12:00 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
189 14-May 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T6: Distributed Computing
in Java Theory
206 15-May 08:00 11:30 Great Hall C0809H Sem 2 eProject Evaluation
190 15-May 19:45 21:45   Retake   Các môn thực hành Java , .Net
196 17-May 07:15 09:15 HV C0905QG HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
195 17-May 09:30 11:30 HV C0904QH HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
194 17-May 13:00 15:00 HV C0902QK HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
193 17-May 15:30 17:30 HV C0901QI HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
200 18-May 07:15 09:15 HV C0903QG HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
228 18-May 09:30 11:30 HV C0901QI
C0902QK
HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
229 18-May 14:00 16:00 HV C0903QG,
C0904QH,
C0905QG
HV-Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
230 18-May 17:45 19:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T7: Distributed Computing
in Java Practical
201 19-May 15:45 19:45   Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
192A 20-May 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T6: Distributed Computing
in Java Theory
199A 21-May 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
207 22-May 08:00 12:00 Class 3 A0909G Sem 1 Project Evaluation
207 22-May 08:00 12:00 Great Hall A0909G Sem 1 Project Evaluation
221 22-May 13:00 17:00   A0809H Sem 2 eProject Evaluation
204A 22-May 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T7: Distributed Computing
 in Java Practical
208 22-May 19:45 21:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
197A 24-May 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
191A 24-May 16:00 16:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
202A 25-May 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
205A 25-May 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
212 25-May 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T5: Advanced Features
of ASP.NET Theory
213 26-May 18:00 18:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T1: Windows Forms with
C# Theory
231 26-May 19:45 20:30 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T1: CF Theory
203A 27-May 15:45 17:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
209A 27-May 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
219 28-May 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T6: Advanced Features
of ASP.NET Practical
227A 29-May 08:00 08:45 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T3: XML Theory
220 29-May 08:00 12:00 Great Hall T0909H Sem 1 Project Evaluation
222 29-May 17:45 19:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T2: Windows Forms with
C# Practical
214A 29-May 20:00 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
215A 31-May 17:45 19:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
225 31-May 17:45 19:45   Retake   Các môn thực hành Java , .Net
211A 31-May 18:00 18:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T5: Advanced
 Features of ASP.NET Theory

 

19 Nguyễn Trãi

 

           
72 B 3-May 09:30 10:15 Class 3 N0910H ACNA Test T4: W2K3I Theory
82 A 3-May 17:45 18:30 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
66A 3-May 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T6: Advanced Features
of ASP.Net Practical
85 A 4-May 17:45 19:45 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
80 B 5-May 09:30 11:30 ACNA 2 N0910H ACNA Test T5: W2K3I Practical
75B 5-May 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T1: Windows Forms
with C# Theory
86A 5-May 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 1 Test E1: English Test
81B 6-May 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T2: Windows Forms
 with C# Practical
88 8-May 08:00     C0809G Sem 2 Project Evaluation
89 8-May 13:00     A0809K Sem 2 Project Evaluation
70B 12-May 10:00 10:45 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T6: DCJ Theory
91 13-May 13:30 14:15 Class 3 T0911I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
108 13-May 08:30 11:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
92 14-May 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
76B 15-May 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T7: DCJ Practical
94 15-May 19:45 20:30 Lab 2 C0709M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
95 15-May 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
96 15-May 13:00     C0808L Sem 2 Project Evaluation
112 15-May 14:00 17:00 Class 1 Entry   Entry Exam
109 15-May 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
97 17-May 13:30 15:30 Lab 3 T0911I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
90 A 18-May 17:45 18:30 Class 3 N0910L ACNA Test T8: ISA Theory
98 18-May 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
100 19-May 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T1: CF Theory
93A 20-May 13:00 15:30 Lab ACNA N0910L ACNA Test T9: ISA Practical
99 A 21-May 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T2: W2K3E Theory
102 22-May 17:45 19:45 Lab 1 Retake   Java & .Net Practical (ACCPi7.1)
110A 27-May 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T1: CIT Theory
103 27-May 15:45 16:30 Lab 1 Retake   ACCP 2003, ACCP2005
Theory + ACNA Theory
111 28-May 15:45 16:30 Class 3 N1005K ACNA Test T1: CIT Theory
101 B 29-May 13:00 15:30 Lab ACNA N0910M ACNA Test T3: W2K3E Practical
104 29-May 17:45 19:45 Lab 1 Retake   Practical ghép ACCP 2003 & 2005
105 29-May 13:00   Class 1 C0909H Sem 1 Project Evaluation
106 31-May 07:30 08:15 Class 3 N0912G ACNA Test T2: W2K3E Theory
107 31-May 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T7: Programming
 Web Services in .Net + AFSS Theory