• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
65 A1608M 8-May 19:45 Lab Sem4 WebServ Theory
67 A1608M 9-May 19:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical
42A C1708M 2-May 19:00 Lab Sem2 PHP Theory
43A C1708M 3-May 19:00 Lab Sem2 PHP Practical
49A C1708M 16-May 19:45 Lab Sem2 Bdata Theory
60A C1712H 18-May 9:30 Class Sem2 Project Evaluation
66 C1807M 8-May 19:45 Lab Sem1 PHP Theory
72 C1807M 15-May 19:45 Lab Sem1 PHP Practical
75 C1807M 18-May 13:30 Class Sem1 Project Evaluation
80 C1807M 31-May 19:45 Lab Sem1 C Practical
69 C1812M 10-May 19:45 Lab Sem1 AnguJS Theory
73 N1812L 15-May 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K8E Theory
76 N1812L 18-May 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K8E Practical
68 Retake 9-May 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
71 Retake 11-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
74 Retake 16-May 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
77 Retake 23-May 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
78 Retake 25-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
70A T1810GH 2-May 9:00 Lab Sem1 C Practical
57A T1812GH 10-May 8:00 Lab Sem1 HDJ Theory
58A T1812GH 10-May 8:00 Lab Sem1 HDJ Practical
79 T1812GH 31-May 8:00 Lab Sem1 BSTrap Theory