• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2018 như dưới đây.

Chú ý: Lịch được cập nhật ngày 9/5 (bổ sung một số kỳ thi mới).

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
149A A1410L 26-May 13:30 Class Sem4 Project Sem4
151A A1608M 25-May 19:45 Lab Sem3 WF1 Theory
152 A1608M 26-May 19:45 Lab Sem3 WF1 Practical
121 C1501QK 5-May 8:00 Class Sem2 Project Sem2
134 C1608L 15-May 17:45 Lab Sem4 InSE Theory
135 C1703H 16-May 9:30 Lab Sem2 PCS Theory
138 C1703H 17-May 9:30 Lab Sem2 PCS Practical
126A C1712M 16-May 19:45 Lab Sem1 HDJ Theory
129A C1712M 18-May 19:45 Lab Sem1 HDJ & DW Practical
136A N1801M 21-May 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K3I Practical
131A N1801M 25-May 19:45 Lab2 ACNA Basic 2K3I Theory
117A PJICO 2-May 17:30 Lab Sem3 WF1 Theory
118A PJICO 3-May 17:30 Lab Sem3 WF1 Practical
137 PJICO 16-May 17:30 Lab Sem3 Test T3: WF2 Theory
139 PJICO 17-May 17:30 Lab Sem3 Test T4: WF2 Practical
122 Retake 5-May 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
125 Retake 11-May 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
130 Retake 12-May 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
142 Retake 19-May 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
150 Retake 26-May 18:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
119 Retake-K7 4-May 8:00 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 1), chuyển sang EA
120 Retake-K7 4-May 10:00 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 1), chuyển sang EA
123 Retake-K7 8-May 8:00 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 1), chuyển sang EA
124 Retake-K7 8-May 10:00 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 1), chuyển sang EA
127 Retake-K7 11-May 8:00 Lab-HV Sem4 WSERV Practical (lần 1)
128 Retake-K7 11-May 10:00 Lab-HV Sem4 WSERV Theory (lần 1)
132 Retake-K7 15-May 8:00 Lab-HV Sem4 ANDRD Practical (lần 1)
133 Retake-K7 15-May 10:00 Lab-HV Sem4 ANDRD Theory (lần 1)
140 Retake-K7 18-May 8:00 Lab-HV Sem4 WE Practical (lần 4)
141 Retake-K7 18-May 10:00 Lab-HV Sem4 WE theory (lần 4)
143 Retake-K7 22-May 8:00 Lab-HV Sem4 WAJS Practical  (lần 4)
144 Retake-K7 22-May 10:00 Lab-HV Sem4 WAJS Theory (lần 4)
146 Retake-K7 25-May 8:00 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 4)
147 Retake-K7 25-May 10:00 Lab-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 4)
145 T1712H 25-May 10:00 Lab Sem1 BSTrap Theory