• Post published:05/04/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 4/2018 như dưới đây.

Chú ý: lịch mới được cập nhật vào ngày 17/4/20018.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
99 A1603M 16-Apr 19:45 Lab Sem4 Android Theory
104 A1603M 19-Apr 19:45 Lab Sem4 Android Practical
96 C1501QK 14-Apr 8:00 Class Sem4 Project Sem4
100 C1703H 17-Apr 9:30 Lab Sem2 Java2 Theory
102 C1703H 18-Apr 9:30 Lab Sem2 Java2 Practical
87 C1708M 2-Apr 19:45 Lab Sem1 SQL Theory
89A C1708M 4-Apr 19:45 Lab Sem1 SQL Practical
90 N1801M 4-Apr 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K8E Theory
91 N1801M 11-Apr 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K8E Practical
88 Retake 2-Apr 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
92 Retake 7-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
93 Retake 9-Apr 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
98 Retake 14-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
106 Retake 21-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
107 Retake-K7 12-Apr 8:00 Lab-HV Sem4 Web1 Practical (lần 3)
108 Retake-K7 12-Apr 10:00 Lab-HV Sem4 Web1 theory (lần 3)
109 Retake-K7 17-Apr 8:00 Lab-HV Sem4 WAJS Practical  (lần 3)
110 Retake-K7 17-Apr 10:00 Lab-HV Sem4 WAJS Theory (lần 3)
111 Retake-K7 20-Apr 8:00 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 3)
112 Retake-K7 20-Apr 10:00 Lab-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 3)
113 Retake-K7 24-Apr 8:00 Lab-HV Sem4 DM Practical (lần 5)
114 Retake-K7 24-Apr 10:00 Lab-HV Sem4 DM Theory (lần 5)
115 Retake-K7 27-Apr 8:00 Lab-HV Sem4 INSE Practical (lần 4)
116 Retake-K7 27-Apr 10:00 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 4)
97A T1712H 20-Apr 10:00 Lab Sem1 HDJ Theory
101A T1712H 24-Apr 10:00 Lab Sem1 HDJ Practical

Lịch thi tháng 4/2018 của trường Hanoi-Aptech (update 17/4)