• Post category:Lịch thi

March /2010 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT
kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 37 01/03 14:00 14:45 Class 1 T0910I Sem 1 Test E1: English
2 38 01/03 18:00 18:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T3: XML Theory
3 39 01/03 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
4 40 02/03 08:15 08:45 Lab 1 A0910G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
5 32A 02/03 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
6 42 03/03 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
7 105 03/03 13:30 17:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết (ACCP i7.1)
8 106 03/03 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO (ACCP i7.1,CLC)
9 43 04/03 10:15 11:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
10 44 04/03 18:00 18:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
11 45 05/03 08:00 10:00 Lab 4 A0910G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
12 46 05/03 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
13 41A 05/03 17:45 19:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
14 47 05/03 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
15 53 06/03 08:00 12:00 Great Hall A0709L Sem 3 eProject Evaluation
16 49 06/03 13:30 15:30 Lab 1 T0910I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
17 50 06/03 13:30 17:30 Great Hall C0611L-Java Year 2 Project Evaluation
18 51 06/03 13:30 17:30 Great Hall C0611L-.Net Year 2 Project Evaluation
19 54 06/03 13:30 17:30 Great Hall C0709L Sem 3 eProject Evaluation
20 52 06/03 16:00 16:45 Class 1 T0909K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
21 55 08/03 10:00 12:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
22 56 08/03 17:45 19:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
23 57 09/03 08:15 09:00 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T3: XML Theory
24 58 09/03 14:00 15:00 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T1: Java Theory
25 59 09/03 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
26 48A 09/03 20:00 20:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
27 61 09/03 20:00 20:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T3: XML Theory
28 62 10/03 13:30 15:30 Lab 1 T0910I Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
29 63 10/03 15:45 17:45 Lab 1 T0909K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
30 107 10/03 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Java , .Net (ACCP i7.1,CLC)
31 110 11/03 13:30 15:30 Lab 2,3     Thi nghề Web
32 110 11/03 13:30 15:30 Lab 2,3     Thi nghề Web
33 69 12/03 07:30 08:30 A1.1103 -HV C0903QG HV-Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
34 70 12/03 07:30 08:30 A1.1103 -HV C0904QH HV-Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
35 71 12/03 07:30 08:30 A1.1103 -HV C0905QG HV-Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
36 64 12/03 10:15 11:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
37 111 12/03 13:30 15:30 Lab 3     Thi nghề Office
38 65 12/03 13:30 15:30 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T2: Java Practical
39 67 12/03 13:30 14:30 A1.1103 -HV C0901QI HV-Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
40 68 12/03 13:30 14:30 A1.1103 -HV C0902QK HV-Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
41 75A 12/03 13:30 15:30 HV C0904QH HV-Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
42   12/03 14:00   19NT FC’s   Giảng thử
43 66 12/03 16:00 16:45 Lab 2 A0810K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
44 60A 12/03 19:45 21:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
45 74 13/03 07:30 09:30 HV C0903QG HV-Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
46 76 13/03 09:30 11:30 HV C0905QG HV-Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
47 112 13/03 10:30 12:00 Great Hall Retake   Project Evaluation
48 72 13/03 13:00 15:00 HV C0901QI HV-Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
49   13/03 13:30   56NCT FC’s   Giảng thử
50   13/03 13:30   56NCT FC’s   Giảng thử
51 73 13/03 15:00 17:00 HV C0902QK HV-Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
52 77 15/03 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
53 78 16/03 10:00 12:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
54 79 16/03 14:00 14:45 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
55 80 16/03 15:45 17:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
56 81 18/03 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
57 85 19/03 13:30 15:30 Lab 3 C0902I Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
58 86 20/03 08:00 12:00 Lab 1 C0906G Sem 1 Project Evaluation
59 87 20/03 08:15 08:45 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
60 88 20/03 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
61 88 20/03 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
62   20/03 13:30   19NT FC’s   Giảng thử
63 90 22/03 10:00 10:45 Class 1 T0909H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
64 91 22/03 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
65 83A 23/03 10:15 11:25 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T1: Java Theory
66 84A 23/03 10:15 11:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
67 95 24/03 08:00 10:00 Lab 2,3 A0909G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
68 97 25/03 10:00 12:00 Lab 1 T0909H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
69 98 25/03 18:00 18:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
70 99 25/03 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
71 92A 26/03 10:00 12:00 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T2: Java Practical
72 93A 26/03 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
73 94A 26/03 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
74 89A 27/03 13:30 17:30 Great Hall A0805L Sem 2 eProject Evaluation
75 108 27/03 13:30 15:30 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO (ACCP i7.1,CLC)
76 109 27/03 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành ACCP 2005
77 101 29/03 16:00 17:00 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T1: Java Theory
78 102 29/03 17:45 19:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
79 100A 30/03 17:45 19:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical

19 Nguyễn Trãi

STT Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 14 3/1/2010 17:45 18:30 Lab 3 C0912L Sem 1 Test T1: CF Theory
2 10A 3/2/2010 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T6: DCJ Theory
3 16 3/2/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0906M ACNA Test T9: ISA Practical
4 17 3/3/2010 10:00 10:45 Class 3 N0910H ACNA Test T2: W2K3E Theory
5 15A 3/4/2010 17:45 18:30 Class 3 N0910L ACNA Test T4: W2K3I Theory
6 21 3/5/2010 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T7: DCJ Practical
7 23 3/5/2010 08:00 10:30 ACNA 2 N0910H ACNA Test T3: W2K3E Practical
8 19 3/5/2010 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T1: CIT Theory
9 20A 3/6/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0910L ACNA Test T5: W2K3I Practical
10 18A 3/10/2010 10:00 10:45 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T10: ACS Theory
11 22 A 3/12/2010 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
12 24A 3/13/2010 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T11: ACS Practical
13 27 3/13/2010 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
14 25 3/13/2010 13:00   Class 1 C0807K Sem 2 Project Evaluation
15 29 A 3/17/2010 17:45 18:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T8: ISA Theory
16 26 A 3/17/2010 17:45 18:30 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
17 31 3/17/2010 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
18 50 3/17/2010 08:00 08:45 Class 3 N0912G ACNA Test T1: CIT Theory
19 28 A 3/18/2010 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T6: DCJ Theory
20 48 3/18/2010 10:00 10:45 Class 3 N0908H ACNA Test T6: E2K3M Theory
21 33 A 3/19/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T9: ISA Practical
22 30 A 3/19/2010 10:00 10:45 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
23 34 A 3/20/2010 17:45 19:45 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
24 37 3/20/2010 13:00   Class 1 C0905M Sem 1 Project Evaluation
25 38 3/20/2010 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
26 49 3/20/2010 08:00 10:30 Lab ACNA N0908H ACNA Test T7: E2K3M Practical
27 35 A 3/22/2010 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T7: DCJ Practical
28 36 A 3/23/2010 10:00 12:00 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
29 40 3/23/2010 17:45 18:30 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
30 32 B 3/24/2010 15:45 16:30 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T6: DCJ Theory
31 42 3/26/2010 17:45 19:45 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
32 43 3/26/2010 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP Theory ghép ACCP 2003&2005, ACCPi7.1 + ACNA Theory
33 39 B 3/27/2010 15:45 17:45 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T7: DCJ Practical
34 47 A 3/27/2010       C0710L Sem 3 Project Evaluation
35 46 3/30/2010 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005, ACCP1 7.1
36 44 A 3/31/2010 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T6: DCJ Theory