• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
23A A1603M 2-Mar 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical
37 A1608M 18-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Theory
39 A1608M 21-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Practical
42 C1708M 25-Mar 19:45 Lab Sem2 PHP Theory
43 C1708M 26-Mar 19:45 Lab Sem2 PHP Practical
25A C1712H 4-Mar 9:30 Lab Sem2 Java1 Theory
26A C1712H 5-Mar 9:30 Lab Sem2 Java1 Practical
38 C1712H 21-Mar 9:30 Lab Sem2 Java2 Theory
41 C1712H 22-Mar 9:30 Lab Sem2 Java2 Practical
33 C1712M 11-Mar 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
34 C1712M 12-Mar 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
30 C1812M 7-Mar 19:45 Lab Sem1 HDJ Theory
32 C1812M 8-Mar 19:45 Lab Sem1 HDJ Practical
31 Retake 7-Mar 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
35 Retake 14-Mar 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
36 Retake 16-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
40 Retake 21-Mar 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
44 Retake 28-Mar 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
45 Retake 30-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP