• Post published:01/03/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
53 A1410L 5-Mar 17:45 Lab Sem4 Android Theory
55 A1410L 7-Mar 17:45 Lab Sem4 Android Practical
58 A1603M 8-Mar 19:45 Lab Sem4 WebServ Theory
63 A1603M 12-Mar 19:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical
61 A1608M 10-Mar 13:30 Class Sem2 Project 2
73 C1608K 20-Mar 15:30 Lab Sem3 Web2 Theory
78 C1608K 21-Mar 15:30 Lab Sem3 Web2 Practical
72 C1703H 19-Mar 9:30 Lab Sem2 Java1 Theory
75 C1703H 20-Mar 9:30 Lab Sem2 Java1 Practical
69 C1712M 16-Mar 19:45 Lab Sem1 C Theory
70 C1712M 17-Mar 19:45 Lab Sem1 C Practical
54 Retake 5-Mar 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
62 Retake 10-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
64 Retake 12-Mar 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
71 Retake 17-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
82 Retake 24-Mar 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
56 Retake-K7 7-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 WebEnt Practical (lần 3)
57 Retake-K7 7-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 WebEnt Theory (lần 3)
59 Retake-K7 9-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical  (lần 3)
60 Retake-K7 9-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS Theory (lần 3)
65 Retake-K7 13-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 3)
66 Retake-K7 13-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 3)
67 Retake-K7 15-Mar 13:30 Lab-HV Sem3 DM Practical (lần 5)
68 Retake-K7 15-Mar 15:30 Lab-HV Sem3 DM Theory (lần 5)
76 Retake-K7 20-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 INSE Practical (lần 4)
77 Retake-K7 20-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 4)
80 Retake-K7 22-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 1)
81 Retake-K7 22-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 1)
83 Retake-K7 27-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 1)
84 Retake-K7 27-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 1)
85 Retake-K7 29-Mar 13:30 Lab-HV Sem4 WSERV Practical (lần 1)
86 Retake-K7 29-Mar 15:30 Lab-HV Sem4 WSERV Theory (lần 1)
74 T1708I 20-Mar 13:30 Lab Sem1 SQL Theory
79 T1708I 21-Mar 13:30 Lab Sem1 SQL Practical

Lịch thi tháng 3/2018 của trường Hanoi-Aptech