• Post category:Lịch thi
7 A1205M 6-Feb 19:30 Lab Sem4 WPSJ Theory
13 A1205M 10-Feb 19:30 Lab Sem4 WPSJ Practical
28 A1205M 27-Feb 19:30 Lab Sem4 WAJS Theory
20 A1307L 13-Feb 17:30 Lab Sem3 WF 1 Theory
23 A1307L 17-Feb 17:30 Lab Sem3 WF 1 Practical
6 A1403M 6-Feb 19:30 Lab Sem2 Java I Theory
12 A1403M 10-Feb 19:30 Lab Sem2 Java I Practical
30A AD13L 28-Feb 13:30 Class Mobi Project Android
22 C1201QG 14-Feb 8:00 Class Sem2 eProject Sem II
14 C1301QI 11-Feb   Lab HV Sem2 PCS Theory
19 C1301QI 12-Feb   Lab HV Sem2 PCS Practical
11 C1309H 10-Feb 10:00 Lab Sem3 AWSAD2 Theory
17 C1309H 12-Feb 10:00 Lab Sem3 AWSAD2 Practical
25 C1404I 18-Feb 13:30 Lab Sem2 Java II Theory
26 C1404I 20-Feb 13:30 Lab Sem2 Java II Practical
3 Retake 5-Feb 10:00 ACCP ACCP Các môn thực hành ACCP
10 Retake 7-Feb 13:30 ACCP ACCP Các môn thực hành ACNA
18 Retake 12-Feb 15:30 ACCP ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
4 Retake-K4 5-Feb 7h30 Lab HV Sem3 WCF Practical (lần 3)
5 Retake-K4 5-Feb 9h30 Lab HV Sem3 WCF Theory (lần 3)
15 Retake-K4 11-Feb 7h30 Lab HV Sem4 EJB  Practical (lần 2)
16 Retake-K4 11-Feb 9h30 Lab HV Sem4 EJB Theory (lần 2)
8 Retake-K5 6-Feb 7h30 Lab HV Sem1 RDBMS Theory (lần 4)
9 Retake-K5 6-Feb 9h30 Lab HV Sem1 RDBMS Practical  (lần 4)
21 T1410G 14-Feb 8:00 Lab Sem1 HDJ Theory
24 T1410G 18-Feb 8:00 Lab Sem1 HDJ Practical

Lưu ý: Lịch thi này chưa cập nhật lịch nghỉ tết âm lịch 

Phòng Đào tạo