• Post category:Lịch thi

February /2010 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT
kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 1 01/02 08:15 09:00 Lab 3 C0809G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
2 2 02/02 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành ACCP 2005
3 3 02/02 18:00 19:00 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T1: Java Theory
4 14A 02/02 Sáng   HV C0904QH HV-Sem 1 Test T3: C Practical
5 4 03/02 08:00 10:00 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
6 5 03/02 08:15 09:00 Lab 3 C0711G Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
7 6 03/02 08:30 11:30 Class 3 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
8 7 03/02 10:00 10:45 Class 1 T0909H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
9 8 03/02 10:15 11:15 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T1: Java Theory
10 9 03/02 19:45 21:45 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T3: C Practical
11 10 03/02 19:45 21:45 Lab 3 T0908M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
12 11 03/02 Chiều   HV C0901QI HV-Sem 1 Test T3: C Practical
13 12 03/02 Chiều   HV C0902QK HV-Sem 1 Test T3: C Practical
14 15 04/02 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
15 16 04/02 16:00 16:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
16 13A 04/02 Chiều   HV C0903QG HV-Sem 1 Test T3: C Practical
17 17 04/02 Sáng   HV C0905QG HV-Sem 1 Test T2: C Theory
18 18 05/02 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
19 20 05/02 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T2: Java Practical
20 35 05/02 19:45 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test C (India)
21 22 06/02 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
22 23 06/02 10:00 12:00 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T2: Java Practical
23 24 06/02 10:00 12:00 Lab 1 T0909H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
24 36 06/02 13:30 17:30 Great Hall Retake   Project Evaluation
25 19A 06/02 15:45 17:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
26 21A 06/02 Chiều   HV C0905QG HV-Sem 1 Test T3: C Practical
27 26 24/02 15:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1,CLC
28 27 24/02 16:00 16:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
29 28 25/02 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO (ACCP i7.1,CLC)
30 29 25/02 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
31 30 25/02 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
32 31 26/02 17:45 19:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
33 32 26/02 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
34 25A 27/02 13:30 17:30 Great Hall C0808L Sem 2 eProject Evaluation
35 33 27/02 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
36 34 27/02 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Java , .Net (ACCP i7.1,CLC)

19 Nguyễn Trãi

Exam
code
Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 2/1/2010 17:45 18:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T6: E2K3M Theory
2 2/2/2010 08:00 10:30 ACNA 2 N0905G ACNA Test T9: ISA Practical
3 2/2/2010 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
4 2/3/2010 08:00 10:00 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
5 2/3/2010 17:45 19:45 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
6 2/3/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T7: E2K3M Practical
7 2/5/2010 15:45 16:45 Class 1 A0910K Sem 1 Test E1: English Test
8 2/5/2010 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
9 2/6/2010 13:00 15:30 ACNA 1 Retake ACNA ACNA Practical
10 2/26/2010 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T6: DCJ Theory
11 2/26/2010 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP Theory ghép ACCP 2003&2005 +ACCPsem1_TV i7.1+ ACNA Theory
12 2/27/2010 08:00   Class 1 A0805H Sem 2 Project Evaluation
13 2/27/2010 19:45 20:30 ACNA 1 N0906M ACNA Test T8: ISA Theory