• Post category:Lịch thi

FEB 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 27/02 10:15 11:00 Class 3 A0711H-G1 Sem 1 Test T2: C Theory
2 27/02 10:45 11:30 Class 3 A0711H-G2 Sem 1 Test T2: C Theory
3 28/02 08:15 09:00 Lab 3 C0511G Year 2 Test T6: Com + Theory
4 02/02 18:00 18:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
5 16/02 17:45 19:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
6 19/02 16:00 16:45 Lab 3 C0610K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
7 01/02 17:45 19:45 Lab 3 C0612L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
8 02/02 14:00 17:30 Class 3 C0705M Sem 1 Project Evaluation
9 18/02 20:00 20:45 Lab 1 C0708M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
10 21/02 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
11 29/02 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
12 02/02 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
13 16/02 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
14 02/02 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T2: C Theory
15 16/02 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T3: C Practical
16 21/02 17:45 19:45 Lab 1 Retake Year 2 ACCP 2003, ITT 2003
17 28/02 17:45 19:45 Lab 1 Retake Year 2 ACCP 2003, ITT 2003
18 25/02 14:00 14:45 Class 2 T0708I ITT Test T4: HDJ & DWMX Theory
19 29/02 13:30 15:30 Lab 2 T0708I ITT Test T5: HDJ & DWMX Practical
20 23/02 16:00 16:45 Class 2 T0709K Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
21 01/02 16:00 16:45 Class 1 T0710K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
22 15/02 15:45 17:45 Lab 1 T0710K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
23 25/02 14:00 14:45 Class 1 T0711I ITT Test T2: C Theory
24 29/02 13:30 15:30 Lab 1 T0711I ITT Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 01/02 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
2 01/02 10:00 12:00 Lab 1 C0710PH Sem 1 Test T3: C Practical
3 01/02 13:30 15:30 Lab 1 C0710PI Sem 1 Test T3: C Practical
4 01/02 15:45 16:30 Class 3 N0709K ACNA W2K3I- Test
5 02/02 13:00 15:30 Lab ACNA N0709K ACNA W2K3I Practical- Test
6 16/02 08:00 08:45 Class 3 N0708G ACNA E2K3M- Test
7 18/02 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T6: Com+ Theory
8 18/02 08:00 8:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
9 18/02 17:45 18:30 Class 3 N0708L ACNA W2K3I- Test
10 18/02 19:45 20:30 Class 3 N0711M ACNA W2K3E- Test
11 19/02 08:00 10:30 Lab ACNA N0708G ACNA E2K3M Practical – Test
12 20/02 19:45 20:30 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
13 20/02 13:00 15:30 Lab ACNA N0708L ACNA W2K3I Practical- Test
14 20/02 08:00 10:30 Lab ACNA N0711M ACNA W2K3E Practical- Test
15 21/02 08:00 10:00 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
16 23/02 19:45 21:45 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
17 27/02 19:45 20:30 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
18 29/02 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
19 29/02 15:45 16:30 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.