• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 2/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
22 A1603M 22-Feb 19:45 Lab Sem3 Web1 Theory
23 A1603M 23-Feb 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical
11A A1608M 16-Feb 19:45 Lab Sem4 WAJS Theory
12A A1608M 18-Feb 19:45 Lab Sem4 WAJS Practical
25 C1712H 25-Feb 9:30 Lab Sem2 Java1 Theory
26 C1712H 26-Feb 9:30 Lab Sem2 Java1 Practical
18 C1807M 14-Feb 19:45 Lab Sem1 SQL Theory
19 C1807M 15-Feb 19:45 Lab Sem1 SQL Practical
21 Retake 21-Feb 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
24 Retake 23-Feb 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
27 Retake 28-Feb 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
16 T1810GH 15-Feb 8:00 Lab Sem1 PHP Theory
17 T1810GH 15-Feb 9:00 Lab Sem1 PHP Practical