• Post category:Lịch thi

Cơ sở 59 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 01/12 20:00 20:45 Class 1 T0804M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
2 02/12 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Year 2 Test T6: Com + Theory
3 03/12 14:00 14:45 Class 2 T0812I Sem 1 Test T1: CF Theory
4 03/12 16:00 17:00 Great Hall A0810K Sem 1 Test E1: English
5 03/12 16:00 16:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
6 03/12     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
7 04/12 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1
8 04/12 18:00 18:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T3: XML Theory
9 04/12 19:45 21:45 Lab 1 T0804M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
10 05/12 08:15 09:00 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
11 05/12 18:00 18:45 Great Hall Retake   Các môn lý thuyết
12 05/12 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Year 2 Test T2: ASPN Theory
13 05/12 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Java
14 05/12 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
15 05/12     Great Hall Entry   Entry Exam
16 05/12     Great Hall Entry   Entry Exam
17 06/12 08:00 10:00 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
18 06/12 15:45 17:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
19 06/12 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành .Net
20 06/12 20:00 20:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
21 08/12 16:00 16:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
22 08/12 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
23 09/12 14:00 14:45 Class 2 T0811I Sem 1 Test T2: C Theory
24 09/12 17:45 19:45 Lab 2 C0612L Year 2 Test T3: ASPN Practical
25 09/12 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
26 10/12 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
27 11/12 15:45 17:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
28 11/12 16:00 16:45 Great Hall A0810K Sem 1 Test T1: CF Theory
29 12/12 10:15 11:00 Class 1 T0809H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
30 12/12 13:30 15:30 Lab 2 T0811I Sem 1 Test T3: C Practical
31 13/12 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
32 13/12 16:00 17:00 Great Hall A0709K Sem 2 Test T1: Java Theory
33 13/12 17:45 19:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
34 13/12     Class 3 T0801L Sem 1 Project Evaluation
35 16/12 10:00 12:00 Lab 1 T0809H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
36 17/12 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
37 17/12 08:15 09:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
38 17/12 15:45 17:45 Great Hall A0709K Sem 2 Test T2: Java Practical
39 17/12 18:00 18:45 Class 2 C0611L Year 2 Test T1: XML UML Theory
40 18/12 08:15 09:00 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
41 18/12 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
42 18/12     Great Hall Entry   Entry Exam
43 19/12 08:00 10:00 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
44 19/12 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
45 20/12 08:00 10:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
46 20/12 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
47 22/12 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
48 24/12 08:15 09:00 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
49 25/12 18:00 19:00 Great Hall A0810L Sem 1 Test E1: English
50 25/12 20:00 20:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
51 27/12 08:00 12:00 Class 3 T0804H Sem 1 Project Evaluation
52 27/12 08:00 10:00 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
53 29/12 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical

Cơ sở 19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 1/12/2008 17:45 19:45 Lab 2 T0808L sem 1 Test 3: C Pratical
2 3/12/2008 15:45 16:30 Class 2 T0807K sem1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
3 3/12/2008 08:00 08:45 Lab1 C0711G Sem 2 Test 1: Java Theory
4 4/12/2008 17:45 19:45 Lab 1 Retake Sem 1 Retake Practical
5 5/12/2008 19:45 20:30 Class 3 N0805M ACNA W2K3I – Test
6 5/12/2008 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
7 5/12/2008 19:45 21:45 Lab 1 Retake   Java Practical & .Net Practical
8 5/12/2008 17:45 18:30 Class 1 Retake   Retake Theory
9 6/12/2008 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem2 Test 4: SQL server Database Theory
10 6/12/2008 15:45 17:45 Lab2 T0807K sem1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
11 6/12/2008 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 2: Java Practical
12 8/12/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0805M ACNA W2K3I Practical – Test
13 9/12/2008 17:45 18:30 class 1 A0805L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
14 9/12/2008 15:45 17:45 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
15 9/12/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 1: Java Theory
16 9/12/2008 10:00 10:45 Lab1 C0609PH Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
17 10/12/2008 17:45 19:45 Class 1 A0711L Sem2 Test 5: SQL server Database Practical
18 10/12/2008 10:00 10:45 Lab 2 C0805H Sem 1  Test 6: RDBMS Theory
19 11/12/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 4 Test 1: JSPS Theory
20 12/12/2008 17:45 19:45 class 1 A0805L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
21 12/12/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 2: Java Practical
22 12/12/2008 19:45 20:30 Class 1 A0808M Sem 1 Test 2: C Theory
23 12/12/2008 10:00 12:00 Lab1 C0609PH Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
24 12/12/2008 19:45 21:45 Lab 1 C0609M Sem 4 Test 2: JSPS Practical
25 13/12/2008 10:00 12:00 Lab 2 C0805H Sem 1  Test 7: RDBMS Practical
26 15/12/2008 10:00 10:45 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 3: XML Theory
27 16/12/2008 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem 2 Test 3: XML Theory
28 16/12/2008 08:00 08:45 Class 3 N0809G ACNA Test 2: W2K3E Theory
29 16/12/2008 19:45 21:45 Class 1 A0808M Sem 1 Test 3: C Pratical
30 18/12/2008 8:00 10:30 Lab ACNA N0809G ACNA Test 3: W2K3E Practical
31 19/12/2008 10:00 10:45 Lab 1 C0709H Sem 2 Test 6: Distributed Computing in Java Theory
32 19/12/2008 10:00 10:45 Class3 N0805H ACNA Test 4: W2K3I Theory
33 20/12/2008 10:00 12:00 Lab1 C0709H Sem 2 Test 7: Distributed Coputing in Java Practical
34 22/12/2008 08:00 10:30 Lab ACNA N0805H ACNA Test 5: W2K3I Practical
35 23/12/2008 15:45 16:30 Class 1 A0809K Sem 1 Test 2: C Theory
36 23/12/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 5: XMJ & XMWSJ Theory
37 24/12/2008 15:45 17:45 Class 1 A0809K Sem 1 Test 3: C Pratical
38 25/12/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0610L Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
39 25/12/2008 19:45 20:30 Lab 2 C0611M Sem 4 Test 4: Advanced.Net Theory
40 26/12/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 6: XMWSJ Practical
41 26/12/2008 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2  Test T8: Programming in C# Theory
42 29/12/2008 19:45 21:45 Lab 2 C0611M Sem 4 Test 5: Advanced.Net Practical
43 30/12/2008 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2  Test T9: Programming in C# Practical
44 31/12/2008 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 3: XML Theory

Lưu ý:

Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước ba ngày bảo vệ Project
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.