• Post category:Lịch thi

DECEMBER 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 21/12 16:00 16:45 Lab 1 A0709K Sem 1 Test T2: C Theory
2 25/12 15:45 17:45 Lab 1 A0709K Sem 1 Test T3: C Practical
3 28/12 18:00 18:45 Great Hall A0709L Sem 1 Test T2: C Theory
4 22/12 10:00 10:45 Great Hall A0711H Sem 1 Test T1: CF Theory
5 22/12 08:00 11:30 Great Hall C0412H Year 2 Project Evaluation
6 25/12 20:00 20:45 Lab 2 C0508M Year 2 Test T1: JSPS Theory
7 28/12 19:45 21:45 Lab 2 C0508M Year 2 Test T2: JSPS Practical
8 26/12 10:15 11:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T1: JSPS Theory
9 29/12 10:00 12:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T2: JSPS Practical
10 24/12 10:15 11:00 Lab 2 C0510P Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
11 27/12 10:00 12:00 Lab 2 C0510P Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
12 06/12 20:00 20:45 Lab 2 C0512M Year 2 Test T6: Com + Theory
13 19/12 10:15 11:00 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T6: Winforms Theory
14 22/12 10:00 12:00 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T7: Winforms Practical
15 24/12 18:00 18:45 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
16 05/12 16:00 16:45 Lab 2 C0609K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
17 25/12 16:00 16:45 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory (1)
18 28/12 16:00 16:45 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory (2)
19 14/12 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
20 14/12 18:45 19:30 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory (2)
21 18/12 17:45 19:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
22 01/12 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
23 05/12 17:45 19:45 Lab 2 C0706L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
24 07/12 08:15 09:00 Lab 1 C0708G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
25 11/12 08:00 10:00 Lab 1 C0708G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
26 11/12 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T2: C Theory
27 12/12 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T2: C Theory (2)
28 14/12 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T3: C Practical
29 05/12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Dec 2007 Entry Exam
30 05/12 08:30 11:30 Class 1 Entry   Dec 2007 Entry Exam
31 05/12 18:00 20:30 Great Hall Entry   Dec 2007 Entry Exam
32 20/12 08:30 11:30 Class 1 Entry   Dec 2007 Entry Exam (2)
33 20/12 08:30 11:30 Class 2 Entry   Dec 2007 Entry Exam (2)
34 20/12 18:00 20:30 Great Hall Entry   Dec 2007 Entry Exam (2)
35 08/12 13:30 17:30 Great Hall T0611I ITT Project Evaluation
36 22/12 14:00 17:30 Great Hall T0702H Sem 1 Project Evaluation
37 29/12 14:00 17:30 Great Hall T0704L Sem 1 Project Evaluation
38 29/12 18:00 18:45 Great Hall T0705L Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
39 26/12 20:00 20:45 Great Hall T0707M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
40 29/12 19:45 21:45 Lab 1 T0707M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
41 24/12 08:15 09:00 Great Hall T0710G Sem 1 Test T2: C Theory
42 27/12 08:00 10:00 Lab 1 T0710G Sem 1 Test T3: C Practical
43 03/12 14:00 14:45 Great Hall T0711I ITT Test T1: CF Theory
44 24/12 16:00 16:45 Great Hall T0711K Sem 1 Test T2: C Theory
45 27/12 15:45 17:45 Lab 1 T0711K Sem 1 Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 01/12 13:30 Class 1 C0607L Sem 2 Project Evaluation
2 03/12 08:00 08:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
3 03/12 14:00 14:45 Class 1 T0709I Sem 1 Test T2: C Theory
4 05/12 17:45 18:30 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
5 05/12 17:45 18:30 Class 3 T0710L Sem 1 Test T1: CF Theory
6 06/12 08:00 10:00 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
7 07/12 15:45 16:30 Class 3 N0709K ACNA W2K3E- Test
8 07/12 13:30 15:30 Lab 1 T0709I Sem 1 Test T3: C Practical
9 08/12 08:00 Class1 C0703L Sem 1 Project Evaluation
10 10/12 13:00 15:30 Lab ACNA N0709K ACNA W2K3E Practical- Test
11 12/12 17:45 18:30 Class 3 N0708L ACNA W2K3E- Test
12 12/12 08:00 08:45 Class 3 N0705G ACNA E2K3M- Test
13 12/12 15:45 16:30 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T1: CF Theory
14 13/12 15:45 16:30 Class 3 N0707K ACNA W2K3I- Test
15 13/12 14:00 14:45 Class 1 T0704I Sem 3 Test T6: SQL 1 Theory
16 14/12 13:00 15:30 Lab ACNA N0708L ACNA W2K3E Practical- Test
17 14/12 8:00 10:30 Lab ACNA N0705G ACNA E2K3M- Practical – Test
18 15/12 13:00 15:30 Lab ACNA N0707K ACNA W2K3I Practical- Test
19 18/12 10:00 10:45 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
20 20/12 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
21 20/12 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
22 21/12 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 2 Test T6: Winforms Theory
23 21/12 10:00 12:00 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
24 21/12 19:45 20:30 Class 3 N0705M ACNA E2K3M- Test
25 22/12 17:45 18:30 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T5: XML & XMWSJ Theory
26 24/12 17:45 19:45 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
27 24/12 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
28 24/12 19:45 20:30 Lab 2 C0609M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
29 24/12 13:00 15:30 Lab ACNA N0705M ACNA E2K3M- Practical – Test
30 25/12 08:00 10:00 Lab 2 C0609G Sem 2 Test T7: Winforms Practical
31 26/12 17:45 19:45 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T6: XML & XMWSJ Practical
32 26/12 19:45 20:30 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
33 27/12 19:45 21:45 Lab 2 C0609M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
34 29/12 13:30 Class 1 C0411K Sem 4 Project Evaluation
35 29/12 13:30 Class 1 C0608L Sem 2 Project Evaluation
36 29/12 08:00 Class 1 T0612I Sem 3 Project Evaluation
37 29/12 08:00 08:45 Class 3 N0708G ACNA W2K3I- Test
38 29/12 19:45 21:45 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
39 31/12 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T1: XML-UML Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.