• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi tháng 1/2016 có update. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

2

A1307L

4-Jan

17:45

Lab

Sem4

EJB Theory

8

A1307L

6-Jan

17:45

Lab

Sem4

EJB Practical

9

A1408M

7-Jan

 

Class

Sem2

Project Sem 2

25

AD14L

18-Jan

17:45

Lab

Mobi

Android I Theory

40

C1301QI

4-Jan

 

Lab HV

Sem4

XMJ & DWSJ Theory

7

C1301QI

6-Jan

 

Lab HV

Sem4

XMJ & DWSJ Practical

18

C1301QI

14-Jan

 

Lab HV

Sem4

WCC Theory

29

C1401QG

21-Jan

 

Lab HV

Sem2

PCS Theory

32

C1401QG

22-Jan

 

Lab HV

Sem2

PCS Practical

1

C1404I

4-Jan

13:30

Lab

Sem3

DMA Theory

12

C1404I

8-Jan

13:30

Lab

Sem3

DMA Practical

23A

C1410G

16-Jan

 

Class

Sem2

Project Sem 2

17

N1511L

14-Jan

17:45

Lab

ACNA

2K8E Theory

24

N1511L

16-Jan

13:30

Lab ACNA

ACNA

2K8E Practical

13

Retake

11-Jan

17:45

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

21

Retake

15-Jan

17:45

Lab

ACNA

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

26

Retake

19-Jan

13:30

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

30

Retake

21-Jan

15:30

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

33

Retake

23-Jan

13:30

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACNA

34

Retake

25-Jan

15:30

Lab

ACNA

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

10

Retake-K5

7-Jan

9:30

Khóa 5

Sem3

Web 2 Theory (lần 4)

11

Retake-K5

7-Jan

7:30

Khóa 5

Sem3

Web 2 Practical (lần 4)

14

Retake-K5

13-Jan

9:30

Khóa 5

Sem3

WCF Theory (lần 3)

15

Retake-K5

13-Jan

7:30

Khóa 5

Sem3

WCF Practical (lần 3)

16

Retake-K5

13-Jan

9:30

Khóa 5

Sem4

WAJS Theory (lần 2)

27

Retake-K5

20-Jan

9:30

Khóa 5

Sem4

WPSJ Theory (lần 3)

28

Retake-K5

20-Jan

7:30

Khóa 5

Sem4

WPSJ Practical (lần 3)

38

Retake-K5

27-Jan

9:30

Khóa 5

Sem4

EJB Theory (lần 1)

39

Retake-K5

27-Jan

7:30

Khóa 5

Sem4

EJB Practical (lần 1)

3

Retake-K6

5-Jan

15:30

Khóa 6

Sem2

XML Theory (lần 4)

4

Retake-K6

5-Jan

15:30

Khóa 6

Sem2

JAVA1 Theory (lần 3)

5

Retake-K6

5-Jan

13:30

Khóa 6

Sem2

JAVA1 Practical (lần 3)

19

Retake-K6

15-Jan

15:30

Khóa 6

Sem2

JAVA2 Theory (lần 2)

20

Retake-K6

15-Jan

13:30

Khóa 6

Sem2

JAVA2 Practical (lần 2)

36

Retake-K6

26-Jan

15:30

Khóa 6

Sem2

DCJ Theory (lần 1)

37

Retake-K6

26-Jan

13:30

Khóa 6

Sem2

DCJ Practical (lần 1)

31

T1509I

22-Jan

14:00

Lab

Sem1

English

PHÒNG ĐÀO TẠO!