• Post category:Lịch thi

Cơ sở 56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 03/01     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
2 05/01     Great Hall Entry   Entry Exam
3 06/01 08:15 09:00 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
4 08/01 18:00 18:45 Great Hall A0810L Sem 1 Test T1: CF Theory
5 08/01 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 1 Test T1: CF Theory
6 08/01 18:00 18:45 Lab 1 T0810L Sem 1 Test T1: CF Theory
7 09/01 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
8 09/01 08:00 10:00 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
9 09/01 10:15 11:00 Great Hall A0809H Sem 1 Test T2: C Theory
10 10/01 10:00 12:00 Great Hall A0809H Sem 1 Test T3: C Practical
11 10/01 10:15 11:00 Lab 1 C0712H Sem 2 Test T1: Java Theory
12 10/01 10:15 11:00 Lab 1 C0810H Sem 1 Test T2: C Theory
13 10/01 15:45 17:45 Great Hall A0709K Sem 2 Test T3: XML Theory
14 12/01 10:00 12:00 Lab 1 C0810H Sem 1 Test T3: C Practical
15 12/01     Great Hall A0803L Sem 1 Project Evaluation
16 14/01 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
17 14/01 10:00 12:00 Lab 1 C0712H Sem 2 Test T2: Java Practical
18 14/01 15:45 17:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
19 14/01 17:45 19:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
20 15/01 08:15 09:00 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
21 15/01 08:15 09:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T3: XML Theory
22 15/01     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
23 16/01 10:15 11:00 Class 1 T0809H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
24 17/01 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
25 17/01 10:15 11:00 Class 2 T0810H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
26 17/01 16:00 16:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
27 17/01 17:45 19:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
28 17/01     Great Hall Entry   Entry Exam
29 19/01 08:00 10:00 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
30 19/01 10:00 12:00 Lab 2 T0810H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
31 19/01 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
32 20/01 10:00 12:00 Lab 1 T0809H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
33 20/01 14:00 14:45 Class 2 T0812I Sem 1 Test T2: C Theory
34 21/01 13:30 15:30 Lab 1 T0812I Sem 1 Test T3: C Practical
35 22/01 16:00 16:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
36 22/01 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
37 24/01 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
38 24/01 10:15 11:00 Lab 2 C0608H Year 2 Test T1: JSPs Theory
39 24/01 14:00 17:00 Class 3 T0804M Sem 1 Project Evaluation
40 26/01 15:45 17:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
41 28/01 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
42 28/01 10:00 12:00 Lab 2 C0608H Year 2 Test T2: JSPs Practical
43 28/01 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
44 30/01 16:00 16:45 Great Hall A0810K Sem 1 Test T2: C Theory
45 30/01 20:00 20:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
46 31/01 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical

Cơ sở 19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 2/1/2009 19:45 20:30 Class 3 N0805M ACNA E2K3M Theory
2 2/1/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2  Test T9: Programming in C# Practical
3 2/1/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 6: XMWSJ Practical
4 3/1/2009 19:45 21:45 Lab 2 C0611M Sem 4 Test 5: Advanced.Net Practical
5 3/1/2009 17:45 18:30 Lab 3 A0711L Sem2 Test 3: XML Theory
6 5/1/2009 13:00 15:30 Lab ACNA N0805M ACNA E2K3M Practical – Test
7 5/1/2009 17:45 18:30 Class 3 N0808L ACNA Test 2: W2K3E Theory
8 7/1/2009 15:45 16:30 Class 2 T0807K sem1 Test 6: RDBMS Theory
9 7/1/2009 13:00 15:30 Lab ACNA N0808L ACNA Test 3: W2K3E Practical
10 8/1/2009 10:00 10:45 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
11 9/1/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 3: XML Theory
12 9/1/2009 19:45 20:30 Class 3 N0811M ACNA Test 1 : CIT
13 10/1/2009 13:30   Class 1 C0603M Sem 4 Project Evaluation
14 10/1/2009 15:45 17:45 Lab2 T0807K sem1 Test 7: RDBMS Practical
15 12/1/2009 10:00 10:45 Lab 3 A0805H Sem 1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
16 12/1/2009 10:00 12:00 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
17 15/1/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 4: SQL server Database Theory
18 15/1/2009 10:00 12:00 Lab 3 A0805H Sem 1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
19 16/1/2009 17:45 18:30 Lab 3 A0805L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
20 16/1/2009 10:00 10:45 Class3 N0805H ACNA Test 6: E2K3M Theory
21 19/1/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 5: SQL server Database Practical
22 19/1/2009 08:00 10:30 Lab ACNA N0805H ACNA Test 7: E2K3M Practical
23 20/1/2009 17:45 18:30 Class 3 N0807L ACNA Test T4: W2K3I Theory
24 20/1/2009 17:45 19:45 Lab 3 A0805L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
25 20/1/2009 10:00 10:45 Lab 2 T0809H Sem 1 Test 2: C Theory
26 20/1/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2  Test T10: Advanced Programming in C# Theory
27 22/1/2009 13:00 15:30 Lab ACNA N0807L ACNA Test T5: W2K3I Practical
28 22/1/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
29 22/1/2009 10:00 12:00 Lab 2 T0809H Sem 1 Test 3: C Pratical
30 22/1/2009 17:45 18:30   C0608L Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
31 23/1/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2  Test 11: Advanced Programming in C# Practical
32 24/1/2009 10:00 10:45 Class 3 N0810H ACNA Test 2: W2K3E Theory
33 24/1/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
34 26/1/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
35 26/1/2009 17:45 19:45   C0608L Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
36 27/1/2009 08:00 10:30 Lab ACNA N0810H ACNA Test 3: W2K3E Practical
37 27/1/2009 10:00 10:45 Lab1 C0609PH Sem 3 Test T6: Com+ Theory
38 27/1/2009 17:45 18:30 Lab 2 T0808L sem 1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
39 27/1/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 1: JSPS Theory
40 28/1/2009 17:45 19:45 Lab 2 T0808L sem 1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
41 28/1/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
42 30/1/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 2: JSPS Practical
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước ba ngày bảo vệ Project
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.