• Post published:02/12/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
180 C1712H 18-Dec 9:30 Lab Sem3 EHACK Theory
174A C1807M 20-Dec 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
175A C1807M 25-Dec 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
177 C1810GH 5-Dec 10:00 Lab Sem3 WF Theory
178 C1810GH 5-Dec 10:00 Lab Sem3 WF Practical
145A C1812M 14-Dec 13:30 Class Sem1 PJ Evaluation
182 C1812M 17-Dec 19:45 Lab Sem2 XML Theory
164 C1908M 16-Dec 19:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
185 C1908M 23-Dec 19:00 Lab Sem1 SQL12 Theory
186 C1908M 23-Dec 19:00 Lab Sem1 SQL12 Practical
176 Retake 5-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
181 Retake 14-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
183 Retake 19-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
188 Retake 26-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
189 Retake 28-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP

Lịch thi tháng 12/2019 của trường Hanoi-Aptech