• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
292 A1603M 14-Dec 19:45 Lab Sem3 WF2 Theory 
293 A1603M 15-Dec 19:45 Lab Sem3 WF2 Practical 
281 C1608L 8-Dec 17:45 Lab Sem4 WebServ Theory
285 C1608L 11-Dec 17:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical
217A C1703H 1-Dec 8:00 Class Sem2 Project Sem2 Evaluation
299 C1708M 22-Dec 19:45 Class Sem2 Project Evaluation
276 C1712M 1-Dec 13:30 Class Sem1 Project Sem1 Evaluation
286 C1807M 11-Dec 13:30 Lab Sem1 eProject India Start date
288 C1807M 13-Dec 19:45 Lab Sem1 ANGUJS Theory
278 Retake 6-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
283 Retake 8-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
291 Retake 13-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
295 Retake 20-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
298 Retake 22-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
279 Retake-K7 7-Dec 8:00 Lab Sem4 WAJS Practical  (lần 3)
280 Retake-K7 7-Dec 10:00 Lab Sem4 WAJS Theory (lần 3)
289 Retake-K7 13-Dec 8:00 Lab Sem4 WPSJ Practical (lần 3)
290 Retake-K7 13-Dec 10:00 Lab Sem4 WPSJ Theory (lần 3)
296 Retake-K7 21-Dec 8:00 Lab Sem4 WAJS Practical  (lần 3)
297 Retake-K7 21-Dec 10:00 Lab Sem4 WAJS Theory (lần 3)
257B T1712H 1-Dec 10:00 Class Sem1 Project Sem1 Evaluation
253A T1807I 6-Dec     Sem1 eProject Submission
294 T1807I 15-Dec 13:00 Class Sem1 Project Evaluation
266 T1810GH 1-Dec 8:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
277 T1810GH 6-Dec 8:00 Class Sem1 English
282 T1810GH 8-Dec 8:00 Lab Sem1 eProject India Start date
284 VTNET3 10-Dec 16:00 Lab Sem2 Advanced Java Theory
287 VTNET3 12-Dec 16:00 Lab Sem2 Advanced Java Practical