• Post published:30/11/2017
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2017 như sau.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
482 A1410L 8-Dec 17:45 Lab Sem4 XMJ Theory
487 A1410L 11-Dec 17:45 Lab Sem4 XMJ Practical
509 A1410L 27-Dec 17:45 Lab Sem4 WebServ Theory
511 A1410L 28-Dec 17:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical
479 A1603M 6-Dec 19:45 Lab Sem4 WAJS Theory
481 A1603M 7-Dec 19:45 Lab Sem4 WAJS Practical
493 C1501QK 13-Dec 8:00 Lab-HV Sem4 WebServ Theory
496 C1501QK 15-Dec 8:00 Lab-HV Sem4 WEBSERV Practical
490 C1608K 12-Dec 17:00 Lab Sem3 WF1 Theory
494 C1608K 13-Dec 15:30 Lab Sem3 WF1 Practical
506 C1608K 26-Dec 17:00 Lab Sem3 WF2 Theory 
510 C1608K 27-Dec 15:30 Lab Sem3 WF2 Practical 
474 C1611G 23-Dec 8:00 Class Sem2 Project 2
480 C1703L 7-Dec 17:45 Lab Sem1 SQL Theory
483 C1703L 8-Dec 17:45 Lab Sem1 SQL Practical
488 C1708M 11-Dec 19:45 Lab Sem1 HDJ Theory
497 N1708M 15-Dec 17:45 Lab2 ACNA 2K3I Practical
499 N1708M 16-Dec 19:45 Lab2 ACNA 2K3I Theory
476 Retake 4-Dec 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
486 Retake 9-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
489 Retake 11-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
500 Retake 16-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
505 Retake 23-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
477 Retake-K7 5-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WE theory (lần 1)
478 Retake-K7 5-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WE Practical (lần 1)
484 Retake-K7 8-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 1)
485 Retake-K7 8-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 1)
491 Retake-K7 12-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 1)
492 Retake-K7 12-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 1)
501 Retake-K7 19-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 AWI Theory (lần 4)
502 Retake-K7 19-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 AWI Practical (lần 4)
503 Retake-K7 21-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WA theory (lần 4)
504 Retake-K7 21-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WA Practical (lần 4)
507 Retake-K7 26-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 DM Theory (lần 3)
508 Retake-K7 26-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 DM Practical (lần 3
512 Retake-K7 29-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 2)
513 Retake-K7 29-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 INSE Practical (lần 2)
495 T1708I 15-Dec 13:30 Lab Sem1 DW Theory
498 T1708I 16-Dec 13:30 Lab Sem1 HDJ & DW Practical

Lịch thi tháng 12/2017 của trường Hanoi-Aptech