• Post published:03/11/2017
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2017 như sau.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
445 A1410L 17-Nov 17:45 Lab Sem4 EJB Theory
452 A1410L 22-Nov 17:45 Lab Sem4 EJB Practical
392A A1603M 4-Nov 13:30 Class Sem2 Project2
446 A1603M 17-Nov 19:45 Lab Sem4 WPSJ Theory
450 A1603M 20-Nov 19:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
453 A1608M 22-Nov 19:45 Lab Sem2 DCJ Theory
455 A1608M 23-Nov 19:45 Lab Sem2 DBSJ Theory
456 A1608M 24-Nov 19:45 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
434 C1501QK 1-Nov 8:00 Lab-HV Sem4 XMJ Theory
436 C1501QK 3-Nov 8:00 Lab-HV Sem4 XMJ Practical
457 C1501QK 24-Nov 8:00 Lab-HV Sem4 EJB Theory
460 C1501QK 29-Nov 8:00 Lab-HV Sem4 EJB Practical
430A C1608K 4-Nov 13:30 Class Sem2 Project 2
435 C1611G 3-Nov 8:00 Lab Sem2 DCJ Theory
438 C1611G 4-Nov 8:00 Lab Sem2 DBSJ Theory
439 C1611G 6-Nov 8:00 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
458 C1703L 25-Nov 13:30 Class Sem1 eProject Sem1
447 N1708M 17-Nov 17:45 Lab2 ACNA 2K8E Practical
448 N1708M 18-Nov 19:45 Lab2 ACNA 2K8E Theory
382A Retake 4-Nov 13:30 Class Sem4 eProject Sem 4
441 Retake 6-Nov 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
442 Retake 11-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
443 Retake 13-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
449 Retake 18-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
459 Retake 25-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
437 T1703H 3-Nov 10:00 Lab Sem1 SQL Theory
440 T1703H 6-Nov 10:00 Lab Sem1 SQL Practical
444 T1708I 14-Nov 13:30 Lab Sem1 HDJ Theory
451 T1710H 20-Nov 10:00 Lab Sem1 C Theory
454 T1710H 22-Nov 10:00 Lab Sem1 C Practical

Lịch thi tháng 11/2017 của trường Hanoi-Aptech