• Post category:Lịch thi

November /2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 405 03/11 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
2 380B 03/11 10:15 11:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T1: Java Theory
3   03/11 14:00 15:00   FC’s   Giảng thử
4 406 04/11 16:00 16:45 Class 1 T0909K Sem 1 Test T2: C Theory
5 408 05/11 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
6 408 05/11 17:30 20:30 Great Hall Entry   Entry Exam
7 409 05/11 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T3: XML Theory
8 382A 06/11 10:00 12:00 Lab 4 C0809H Sem 2 Test T2: Java Practical
9 398B 06/11 13:30 17:00 Great Hall C0801L Sem 2 eProject Evaluation
10 458 06/11 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
11 410 06/11 20:00 20:30 Lab 1 A0902M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
12   07/11 14:00 15:00   FC’s   Giảng thử
13   07/11 14:00 15:00   FC’s   Giảng thử
14 411 07/11 15:45 17:45 Lab 1 T0909K Sem 1 Test T3: C Practical
15 388 07/11 19:45 21:45 Lab 4 Retake All Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005 Practical
16 459 10/11 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
17 412 10/11 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T3: XML Theory
18 413 10/11 19:45 21:45 Lab 1 A0902M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
19 463 10/11 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T3: XML Theory (2)
20 414 11/11 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
21 460 11/11 20:00 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T1: CF Theory
22 404A 12/11 08:15 09:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
23 356B 14/11 08:30 11:30 Great Hall A0811H Sem 1 Project Evaluation
24 418 14/11 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
25 419 14/11 20:00 20:45 Great Hall Retake Sem 1 CF Theory (ACCP i7.1 -TV) + Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005 Theory + ACCP TV Theory
26 407A 16/11 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
27 HV 16/11       C0902QK HV-Sem 1 Test T1: CF Theory
28 422 17/11 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 RDBMS Theory & CF Theory (CLC & ACCP i7.1) & C Theory (ACCP i7.1)
29 HV 17/11       C0905QG HV-Sem 1 Test T1: CF Theory
30 HV 17/11       C0904QH HV-Sem 1 Test T1: CF Theory
31 424 18/11 08:15 08:45 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T2: C Theory
32 426 18/11 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
33 417A 18/11 10:15 10:45 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
34 HV 18/11       C0901QI HV-Sem 1 Test T1: CF Theory
35 HV 18/11       C0903QG HV-Sem 1 Test T1: CF Theory
36 429 20/11 17:00 17:45 Lab 4 Retake Sem 2 DCJ & DBSJ Theory, HDJ & DW8, C Theory (ACCP i7.1)
37 438 20/11 16:00 16:45 Class 2 T0904K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
38 434 20/11 17:00 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 HDJ & DW8 Theory (CLC)
39 436 20/11 17:00 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 C Theory (CLC)
40 439 21/11 08:00 10:00 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T3: C Practical
41 437A 21/11 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
42 425A 21/11 08:45 09:30 Lab 4 C0906G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
43 427A 21/11 10:00 12:00 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
44 443 21/11 13:30 17:00 Great Hall T0902I Sem 1 Project Evaluation
45 441 21/11 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 C, HDJ & DW8, RDBMS, SSDO Practical (ACCP i7.1+ CLC)
46 442 21/11 18:00 18:45 Lab 1 C0611L Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
47 444 23/11 08:15 09:00 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
48 447 24/11 15:45 17:45 Lab 2 T0904K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
49 440A 25/11 08:00 10:00 Lab 1 C0906G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
50 449 25/11 17:45 19:45 Lab 1 C0611L Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
51 420B 25/11 18:00 18:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
52 450 26/11 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
53 421A 26/11 18:00 18:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
54 415B 27/11 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
55 453 28/11 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 2 Java & GAJ , DCJ & DBSJ, WF Practical (ACCP i7.1)
56 428B 28/11 17:45 19:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
57 445A 30/11 10:00 10:45 Class 1 T0909H Sem 1 Test T2: C Theory
58 432A 30/11 17:45 19:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical


19 Nguyễn Trãi

STT Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 264A 02/11/2009 19:45 20:30 Class 3 N0902M ACNA+2 Test T6: E2K3M Theory
2 265A 04/11/2009 13:00 15:30 ACNA 2 N0902M ACNA+2 Test T7: E2K3M Practical
3 266 04/11/2009 17:45 18:30 Class 3 N0909L ACNA Test T2: W2K3E Theory
4 298 04/11/2009 09:30 10:15 Class 3 Retake ACNA Test T2: W2K3E Theory (N0905G)
5 267 06/11/2009 13:00 15:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T3: W2K3E Practical
6 297 07/11/2009 13:00 15:30 ACNA 1 Retake ACNA Test T3: W2K3E Practical (N0906M)
7 268 07/11/2009 13:00   Class 1 C0609PH Sem 4 Project Evaluation
8 269 10/11/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
9 271 11/11/2009 13:00 15:30 ACNA 2 Retake ACNA ACNA Practical
10 299 13/11/2009 17:45 18:30 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T1: CF Theory
11 274 13/11/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
12 275 13/11/2009 17:45 18:30 Lab 1 Retake Sem 2 ACCP i7.1 Theory (XML, SSDO, PCS, ACS)
13 273A 14/11/2009 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T10: ACS Theory
14 276 14/11/2009 08:00 08:45 Class 3 N0905G ACNA Test T4: W2K3I Theory
15 279 16/11/2009 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T11: ACS Practical
16 270A 17/11/2009 10:00 10:45 Lab 2 C0805H Sem 2 Test T6: DCJ Theory
17 280 17/11/2009 08:00 10:30 ACNA 2 N0905G ACNA Test T5: W2K3I Practical
18 272A 18/11/2009 15:45 16:30 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T10: ACS Theory
19 281 18/11/2009 17:45 19:45 Lab 1 Retake All Thi ghép ACCP Practical (2003&2005)
20 283 19/11/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
21 277B 20/11/2009 10:00 12:00 Lab 2 C0805H Sem 2 Test T7: DCJ Practical
22 284 20/11/2009 10:00 10:45 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T2: C Theory
23 278A 21/11/2009 15:45 17:45 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T11: ACS Practical
24 282A 21/11/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0905M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
25 287 23/11/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
26 285A 24/11/2009 10:00 10:45 Class 3 N0908H ACNA Test T2: W2K3E Theory
27 289 24/11/2009 10:00 12:00 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T3: C Practical
28 286A 25/11/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0905M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
29 288A 26/11/2009 08:00 10:30 ACNA 2 N0908H ACNA Test T3: W2K3E Practical
30 300 26/11/2009 13:30 14:15 Lab 3 T0911I Sem 1 Test T1: CF Theory
31 291 26/11/2009 17:45 18:30 Class 3 Retake ACNA&ACCP Thi ghép ACNA Theory, ACCP Theory (2003&2005)
32 292 27/11/2009 17:45 19:45 Lab 1 Retake Sem 2 ACCP i7.1 Practical (SSDO, PCS, ACS)
33 293 27/11/2009 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T8: PCS Theory
34 290A 28/11/2009 10:00 11:10 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T1: Java Theory
35 295 28/11/2009 13:00   Class 1 C0611M Sem 4 Project Evaluation

– Đối với học viên thi lại:

Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.