• Post category:Lịch thi

56 Nguyễn Chí Thanh

No

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1 04/11 17:45 19:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
2 04/11 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory (1)
3 05/11 08:00 08:45 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
4 05/11     Great Hall Entry   Entry Exam
5 05/11     Great Hall Entry   Entry Exam
5 05/11     Great Hall Entry   Entry Exam
6 05/11 17:45 19:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
7 06/11 18:00 18:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
8 07/11 18:00 18:45 Great Hall A0803L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory (1)
9 07/11 07:30 09:30 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
10 07/11 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Các môn thực hành Java
11 07/11 08:00 08:45 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
12 07/11 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
14 08/11 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Các môn thực hành .Net
15 08/11 07:30 09:30 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
17 08/11 17:45 19:45 Great Hall A0803L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
13 10/11 10:15 11:00 Great Hall A0805H Sem 1 Test T2: C Theory
8 11/11 18:00 18:45 Great Hall A0803L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory (2)
181 11/11     Great Hall ePIT   Thi đầu vào ePIT
12 11/11 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory (2)
18 11/11 10:00 12:00 Great Hall A0805H Sem 1 Test T3: C Practical
19 12/11 08:15 09:00 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T2: C Theory
20 12/11 10:15 11:00 Lab 2 C0608H Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
22 13/11 16:00 16:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T3: XML Theory
23 13/11 08:00 10:00 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T3: C Practical
21 14/11 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
16 15/11     Class 3 C0511G Year 2 Project Evaluation
24 15/11 08:15 09:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T1: Java Theory
25 15/11 17:45 19:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
26 15/11 10:15 11:00 Great Hall A0809H Sem 1 Test T1: CF Theory
27 17/11 08:00 10:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T2: Java Practical
28 17/11 10:15 11:00 Class 2 T0810H Sem 1 Test T2: C Theory
30 20/11 10:00 12:00 Lab 2 T0810H Sem 1 Test T3: C Practical
29 21/11     Great Hall Entry   Entry Exam
31 22/11 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T3: XML Theory
32 22/11 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
33 25/11 20:00 20:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T2: C Theory
34 26/11 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
35 28/11 19:45 21:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T3: C Practical
36 29/11     Class 3 T0801L Sem 1 Project Evaluation
37 29/11 18:00 18:45 Class 3 A0709L Sem 2 Test T3: XML Theory

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 3/11/2008 08:30 09:30 Class 1     Thi thử đầu vào
2 5/11/2008 08:30 11:30 Class 1     Thi đầu vào
3 6/11/2008 19:45 21:45 Lab 2 C0611M sem 5 Test 3: ASP.Net Practical
4 7/11/2008 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
5 8/11/2008 10:00 10:45 Class 3 N0810H ACNA Test 1: CIT Theory
6 8/11/2008 08:00 11:30 Lab ACNA N0805H ACNA Retake W2K3E Practical
7 8/11/2008 10:00 10:45 Lab 2 C0805H Sem 1  Test 4: HDJ & DWMX Theory
8 8/11/2008 10:00 10:45 Class 1 A0805H Sem 1 Test 2: C Theory
9 10/11/2008 09:30 11:30 Class 1 A0805H Sem 1 Test 3: C Pratical
10 11/11/2008 15:45 17:45 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
11 12/11/2008 09:30 11:30 Lab 2 C0805H Sem 1  Test 5: HDJ & DWMX Practical
12 12/11/2008 19:45 20:30 Lab 2 C0711M Sem 2 Test 1: Java Theory
13 13/11/2008 10:00 10:45 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 1: Java Theory
14 14/11/2008 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2  Test T6: Distributed Computing in Java Theory
15 14/11/2008 10:00 10:45 Class 2 T0809H Sem 1 Test 1: CF Theory
16 15/11/2008 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 1: Java Theory
17 15/11/2008 19:45 21:45 Lab 2 C0711M Sem 2 Test 2: Java Practical
18 15/11/2008 13:30   Class 1 C0512L Sem 4 Project Evaluation
19 17/11/2008 07:30 09:30 Lab 1 C0710PG Sem2 Test 2: Java Practical
20 17/11/2008 09:30 11:30 Lab 1 C0710H Sem 2 Test 2: Java Practical
21 17/11/2008 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 2: C Theory
22 17/11/2008 17:45 18:30   C0608L Sem 4 Test 1: JSPS Theory
23 18/11/2008 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2  Test T7: Distributed Computing in Java Practical
24 18/11/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
25 18/11/2008 08:30 09:30 Class 1     Thi thử đầu vào
26 20/11/2008 17:45 18:30 Class 3 N0807L ACNA Test T2: W2K3E Theory
27 20/11/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0610L Sem 3 Test T6: Com+ Theory
28 20/11/2008 07:30 09:30 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 3: C Pratical
29 20/11/2008 08:30 11:30 Class 1     Thi đầu vào
30 20/11/2008 17:45 19:45   C0608L Sem 4 Test 2: JSPS Practical
31 21/11/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
32 22/11/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0807L ACNA Test T3: W2K3E Practical
33 22/11/2008 13:30   Class 1 C0802M Sem 1 Project Evaluation
34 22/11/2008 17:45 18:30 Class 2 T0808L sem 1 Test 2: C Theory
35 22/11/2008 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem2 Test 4: SQL server Database Theory
36 26/11/2008 15:45 16:30 Class 2 T0807K sem1 Test 4: HDJ&DMWMX Theory
37 26/11/2008 17:45 19:45 Lab 2 T0808L sem 1 Test 3: C Pratical
38 26/11/2008 17:45 19:45 Class 1 A0711L Sem2 Test 5: SQL server Database Practical
39 28/11/2008 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
40 28/11/2008 08:00 08:45 Lab 1 C0609G Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
41 29/11/2008 15:45 17:45 Lab2 T0807K sem1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
Chú ý:  
  Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.