• Post published:31/10/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
170 C1708M 23-Nov 19:45 Lab Sem3 EAD Theory
173 C1708M 25-Nov 19:45 Lab Sem3 EAD Practical
157B C1712H 4-Nov 8:30 Lab Sem3 EAD Theory
158B C1712H 4-Nov 9:30 Lab Sem3 EAD Practical
167 C1712H 11-Nov 9:30 Lab Sem3 MCC Theory
174 C1807M 29-Nov 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
175 C1807M 30-Nov 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
156B C1810GH 9-Nov 8:00 Lab Sem2 Project Java
159A C1908M 6-Nov 19:00 Lab Sem1 HDJ Theory
160A C1908M 6-Nov 19:00 Lab Sem1 HDJ Practical
165 Retake 7-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
166 Retake 9-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
168 Retake 14-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
169 Retake 21-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
171 Retake 23-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP

Lịch thi tháng 11/2019 của trường Hanoi-Aptech