• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
265 A1603M 23-Nov 19:45 Lab Sem3 WF1 Practical
267 A1603M 24-Nov 19:45 Lab Sem3 WF1 Theory
270 A1608M 29-Nov 19:45 Lab Sem4 WebEnt Theory
271 A1608M 30-Nov 19:45 Lab Sem4 WebEnt Practical
259 C1608L 15-Nov 17:45 Lab Sem4 XMJ Theory
261 C1608L 16-Nov 17:45 Lab Sem4 XMJ Practical
254 C1708M 5-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
255 C1708M 6-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
234 C1712M 6-Nov 19:45 Lab Sem1 PHP Theory
235 C1712M 9-Nov 19:45 Lab Sem1 PHP Practical
251A C1807M 1-Nov 19:45 Lab Sem1 HDJ Theory
252A C1807M 2-Nov 19:45 Lab Sem1 HDJ Practical
269 C1807M 29-Nov 19:45 Lab Sem1 BSTrap Theory
256 Retake 8-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
258 Retake 10-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
260 Retake 15-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
262 Retake 22-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
268 Retake 24-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
257 T1712H 10-Nov 10:00 Class Sem1 Project Evaluation
263 T1807I 23-Nov 13:00 Lab Sem1 PHP Theory
264 T1807I 23-Nov 14:00 Lab Sem1 PHP Practical
249A T1810GH 16-Nov 8:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
266 T1810GH 24-Nov 8:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
272 VTNET3 16-Nov 16:00 Lab Sem2 Java Theory
273 VTNET3 19-Nov 16:00 Lab Sem2 Java Practical