• Post published:29/09/2017
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2017 như sau.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
400 A1410L 6-Oct 17:45 Lab Sem4 WAJS Theory
411 A1410L 11-Oct 17:45 Lab Sem4 WAJS Practical
413 A1603M 11-Oct 19:45 Lab Sem4 WEBENT Theory
415 A1603M 12-Oct 19:45 Lab Sem4 WEBENT Practical
412 A1608M 11-Oct 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
416 A1608M 13-Oct 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
397 C1501QK 3-Oct 8:00 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical
418 C1501QK 16-Oct 8:00 Lab-HV Sem4 WAJS Theory
419 C1501QK 18-Oct 8:00 Lab-HV Sem4 WAJS Practical
430 C1608K 28-Oct 13:30 Class Sem2 Project 2
403 C1611G 7-Oct 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory
407 C1611G 9-Oct 8:00 Lab Sem2 Java2 Practical
399 C1703L 5-Oct 17:45 Lab Sem1 BSTrap Theory
424 C1703L 24-Oct 17:45 Lab Sem1 ANGUJS Theory
428 C1708M 26-Oct 19:45 Lab Sem1 C Theory
429 C1708M 27-Oct 19:45 Lab Sem1 C Practical
405 N1708M 7-Oct 19:45 Lab2 ACNA CIT Theory
406 Retake 7-Oct 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
414 Retake 11-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
417 Retake 14-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
422 Retake 21-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
423 Retake 21-Oct 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
427 Retake 25-Oct 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
431 Retake 28-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
401 Retake-K7 6-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WS1 Theory (lần 4)
402 Retake-K7 6-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WS1 Practical (lần 4)
409 Retake-K7 10-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AWI Theory (lần 2)
410 Retake-K7 10-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AWI Practical (lần 2)
420 Retake-K7 20-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AW2 Theory (lần 2)
421 Retake-K7 20-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AW2 Practical (lần 2)
425 Retake-K7 24-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WS2 Theory (lần 4)
426 Retake-K7 24-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WS2 Practical (lần 4)
432 Retake-K7 31-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WA theory (lần 2)
433 Retake-K7 31-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WA Practical (lần 2)
398 T1703H 4-Oct 10:00 Lab Sem1 ANGUJS Theory
408 T1708I 7-Oct 13:30 Lab Sem1 C Practical
404 T1708I 10-Oct 13:30 Lab Sem1 C Theory

Lịch thi tháng 10/2017 của trường Hanoi-Aptech