• Post category:Lịch thi

October /2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT Exam
Code
Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 327B 02/10 09:30 11:30 Lab 4 C0702H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET Practical
2 329A 03/10 08:00 08:30 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T1: CF Theory
3 331A 03/10 08:00 12:00 Great Hall C0712H Sem 2 eProject Evaluation
4 329A 03/10 08:30 09:15 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T1: CF Theory
5 389 03/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
6 322A 03/10 09:30 11:30 Great Hall C0608M Year 2 Project Evaluation
7 342 03/10 09:45 10:30 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T3: XML Theory
8 343A 03/10 13:30 15:30 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T3: C Practical
9 383 03/10 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
10 390 05/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
11 332B 06/10 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
12 341A 06/10 20:00 20:30 Lab 1 A0902M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
13 344A 08/10 07:30 09:30 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
14 391 08/10 10:00 10:45 Class 1 T0909H Sem 1 Test T1: CF Theory
15 346 08/10 18:00 18:45 Lab 1 C0903L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
16 392 08/10 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
17 393 09/10 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
18 345A 09/10 19:45 21:45 Lab 1 A0902M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
19 401 10/10 14:00 17:00 Great Hall FC’s   Giảng thử
20 402 10/10 14:00 15:00 Great Hall Retake Year 2 Project Evaluation
21 384 10/10 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
22 348A 12/10 08:00 08:45 Lab 1 C0811G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
23 351 12/10 17:45 19:45 Lab 1 C0903L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
24 394 12/10 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
25 352 13/10 07:30 09:30 Lab 1 C0811G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
26 395 13/10 17:45 19:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
27 353A 14/10 08:00 08:45 Great Hall A0910G Sem 1 Test T1: CF Theory
28 350A 15/10 09:45 10:30 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T3: XML Theory
29 102C 15/10 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 3 Test T9: AFSS Theory
30 360 16/10 16:00 16:45 Class 2 T0904K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
31 403 16/10 18:00 18:45   C0810L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory (2)
32 358 16/10 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
33 361 16/10 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
34 355A 17/10 08:00 08:45 Lab 1 C0710G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
35 457 17/10 14:00 15:00 Great Hall Retake Year 2 Project Evaluation
36 400A 17/10 14:00 14:45 Class 1 T0910I Sem 1 Test T1: CF Theory
37 362 17/10 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
38 385 17/10 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
39 396 19/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
40 340 20/10 08:00 08:45 Great Hall A0910G Sem 1 Test E1: English
41 397 20/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
42 397 20/10 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
43 347B 20/10 09:45 10:30 Lab 4 C0702H Sem 3 Test T9: AFSS Theory
44 354B 20/10 09:45 10:30 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
45 367 20/10 15:45 17:45 Lab 2 T0904K Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
46 366 20/10 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
47 368 20/10 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
48 369 20/10 20:00 20:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T1: Java Theory
49 363A 21/10 07:30 09:30 Lab 1 C0710G Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
50 357B 21/10 16:00 16:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
51 370 21/10 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
52 371 21/10 17:45 18:30 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
53 330C 21/10 18:45 19:45 Lab 1 A0803L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
54 330C 21/10 18:45 19:45 Lab 1 A0803L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory (2)
55 377B 22/10 18:00 18:45 Lab 1 C0611L Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
56 359B 23/10 09:30 11:30 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
57 376A 23/10 17:45 19:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
58 374 23/10 19:45 21:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T2: Java Practical
59   24/10 14:00 15:00 Great Hall FC’s   Giảng thử
60   24/10 15:00 16:00 Great Hall FC’s   Giảng thử
61 364B 24/10 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
62 349C 24/10 17:45 19:45 Lab 1 A0803L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
63 381A 24/10 17:45 19:45 Lab 1 C0611L Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
64 386 24/10 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép Thực hành Sem 1 ACCP i7.1
65 372A 24/10 20:00 20:45 Class 2 T0908M Sem 1 Test T2: C Theory
66 365B 26/10 18:00 18:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
67 375A 27/10 16:00 16:45 Lab 2 A0810K Sem 2 Test T3: XML Theory
68 378A 28/10 19:45 21:45 Lab 2 T0908M Sem 1 Test T3: C Practical
69 373B 29/10 17:45 19:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
70 379A 31/10 13:30 17:00 Great Hall T0812K Sem 1 Project Evaluation
71 399 31/10 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép Thực hành Sem 2 ACCP i7.1

19 Nguyễn Trãi

STT Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 228A 1/10/2009 07:30 8:15 Lab 1 C0710PG sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
2 231 2/10/2009 09:30 10:15 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T1: CF Theory
3 232 3/10/2009 13:00 15:30 ACNA Retake ACNA ACNA Practical
4 225A 3/10/2009 13:30   Class 1 C0802M Sem 2 Project Evaluation
5 233 5/10/2009 07:30 09:30 Lab 1 C0710PG sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
6 234 7/10/2009 09:30 10:15 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T3: XML Theory
7 235A 13/10/2009 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T2: C Theory
8 237 13/10/2009 17:45 18:30 Class 3 N0910L ACNA Test T1: CIT Theory
9 240 14/10/2009 17:45 18:30 ACNA Retake ACNA ACNA Theory
10 238B 15/10/2009 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T3: C Practical
11 236A 15/10/2009 19:45 20:30 Class 2 N0906M ACNA Test T2: W2K3E Theory
12 242 16/10/2009 17:45 19:45 Lab 2 Retake ACCP ACCP i7.1 Practical (Java, DCJ)
13 254 16/10/2009 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T1: Java Theory
14 241A 17/10/2009 13:00 15:30 ACNA N0906M ACNA Test T3: W2K3E Practical
15 239A 17/10/2009 15:45 16:30 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T8: PCS Theory
16 255 19/10/2009 09:30 10:15 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T8: PCS Theory
17 245 19/10/2009 17:45 18:30 Lab 3 Retake ACCP ACCP i7.1 Theory (EPC, HDJ)
18 256 20/10/2009 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T2: Java Practical
19 244A 21/10/2009 09:30 10:15 Class 2 N0812H ACNA+2 Test T8: I2K6S Theory
20 243A 21/10/2009 15:45 17:45 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T9: PCS Practical
21 257 22/10/2009 09:30 11:30 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T9: PCS Practical
22 247 22/10/2009 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP Thi ghép ACCP Theory (2003&2005)
23 246A 23/10/2009 07:30 10:00 ACNA N0812H ACNA+2 Test T9: I2K6S Practical
24 248 23/10/2009 17:45 19:45 Lab 1 Retake ACCP ACCP i7.1 Practical (C, HDJ, RDBMS)
25 258A 26/10/2009 07:30 08:15 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T1: Java Theory
26 249 26/10/2009 17:45 18:30 Lab 3 Retake ACCP ACCP i7.1 Theory Java&GAJ
27 259A 28/10/2009 19:45 20:30 Lab 2 C0709M sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
28 261 28/10/2009 15:45 16:30 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T1: Java Theory
29 250 28/10/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T1: Java Theory
30 260A 29/10/2009 07:30 09:30 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T2: Java Practical
31 251 29/10/2009 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP (TV) ACCP i7.1 (TV) Theory ( EPC, HDJ, RDBMS)
32 264 10/29/09 19:45 20:30 Class 3 N0902M ACNA+2 Test T6: E2K3M Theory
33 252 30/10/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP Thi ghép ACCP Practical (2003&2005)
34 262B 30/10/2009 19:45 21:45 Lab 2 C0709M sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
35 263 31/10/2009 15:45 17:45 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T2: Java Practical
36 253 31/10/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T2: Java Practical
37 265 10/31/09 13:00 15:30 ACNA2 N0902M ACNA+2 Test T7: E2K3M Practical

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.