• Post published:29/09/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
127B A1608M 5-Oct 13:30 Class Sem4 Project Sem4
148B C1708M 14-Oct 19:45 Lab Sem3 WAD Theory
150B C1708M 16-Oct 19:45 Lab Sem3 WAD Practical
157 C1712H 21-Oct 9:30 Lab Sem3 EAD Theory
158 C1712H 21-Oct 9:30 Lab Sem3 EAD Practical
138B C1807M 7-Oct 19:45 Lab Sem2 Java1 Theory
140B C1807M 8-Oct 19:45 Lab Sem2 Java1 Practical
156 C1810GH 19-Oct 8:00 Lab Sem2 Project Java
139A C1812M 14-Oct 19:45 Lab Sem1 PHP Theory
141A C1812M 15-Oct 19:45 Lab Sem1 PHP Practical
159 C1908M 23-Oct 19:00 Lab Sem1 HDJ Theory
160 C1908M 23-Oct 19:00 Lab Sem1 HDJ Practical
164 C1908M 29-Oct 19:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
153 Retake 10-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
154 Retake 12-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
155 Retake 17-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
161 Retake 24-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
163 Retake 26-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
137A T1812GH 12-Oct 8:00 Lab Sem1 PJ Evaluation
149B T1908IK 16-Oct 13:30 Lab Sem1 BSTrap Theory
162 T1908IK 25-Oct 13:30 Lab Sem1 AnguJS Theory

Lịch thi tháng 10/2019 của trường Hanoi-Aptech