• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2018 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
225B A1608M 1-Oct 19:45 Lab Sem3 WCF Practical
241 A1608M 22-Oct 19:45 Lab Sem4 InSE Theory
246 C1608L 29-Oct 17:45 Lab Sem4 EJB Theory
250 C1608L 30-Oct 17:45 Lab Sem4 EJB Practical
234 C1712M 6-Oct 19:45 Lab Sem1 PHP Theory
235 C1712M 9-Oct 19:45 Lab Sem1 PHP Practical
251 C1807M 30-Oct 19:45 Lab Sem1 HDJ Theory
252 C1807M 31-Oct 19:45 Lab Sem1 HDJ Practical
238 Retake 10-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
239 Retake 13-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
240 Retake 17-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
244 Retake 24-Oct 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
245 Retake 27-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
242 T1712H 23-Oct 10:00 Lab Sem1 C Theory
243 T1712H 24-Oct 10:00 Lab Sem1 C Practical
247 T1807I 29-Oct 13:00 Lab Sem1 SQL Theory
248 T1807I 29-Oct 14:00 Lab Sem1 SQL Practical
236 T1810GH 10-Oct 8:00 Lab Sem1 HDJ Theory
237 T1810GH 10-Oct 9:00 Lab Sem1 HDJ Practical
249 T1810GH 29-Oct 8:00 Lab Sem1 BSTrap Theory