• Post published:05/01/2020
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2020 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
5 C1708M 11-Jan 19:45 Lab Sem3 MCC Theory
1 C1712H 3-Jan 9:30 Lab Sem3 WCC Theory
2 C1810GH 4-Jan 10:00 Lab Sem3 WAD Theory
3 C1810GH 4-Jan 10:00 Lab Sem3 WAD Practical
8 C1908M 13-Jan 19:00 Lab Sem1 AnguJS Theory
4 Retake 9-Jan 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
7 Retake 11-Jan 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
6 T1908IK 11-Jan 13:30 Lab Sem1 PJ Evaluation

Lịch thi tháng 1/2020 của trường Hanoi-Aptech