• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
3 A1608M 9-Jan 19:45 Lab Sem4 WPSJ Theory
4 A1608M 10-Jan 19:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
11 A1608M 25-Jan 19:45 Lab Sem4 WAJS Theory
12 A1608M 26-Jan 19:45 Lab Sem4 WAJS Practical
9 C1608L 22-Jan 17:45 Lab Sem4 Android Theory
10 C1608L 25-Jan 17:45 Lab Sem4 Android Practical
5 C1712H 10-Jan 9:30 Lab Sem2 XML Theory
13 C1712M 17-Jan 19:45 Lab Sem2 Java1 Theory
14 C1712M 18-Jan 19:45 Lab Sem2 Java1 Practical
6 Retake 10-Jan 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
7 Retake 17-Jan 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
8 Retake 19-Jan 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
1 T1810GH 5-Jan 8:00 Lab Sem1 SQL Theory
2 T1810GH 5-Jan 9:00 Lab Sem1 SQL Practical