• Post published:10/01/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2018 như dưới đây.

Chú ý: Lịch này đã được cập nhật mới vào ngày 13/1/2018.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
13 A1410L 10-Jan 17:45 Lab Sem4 WEBSERV Theory
17 A1410L 12-Jan 17:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical
20A A1603M 15-Jan 19:45 Lab Sem4 EJB Theory
22A A1603M 17-Jan 19:45 Lab Sem4 EJB Practical
3 A1608M 3-Jan 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
7 A1608M 4-Jan 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
12 C1501QK 9-Jan 8:00 Lab-HV Sem4 Android Theory
16 C1501QK 11-Jan 8:00 Lab-HV Sem4 Android Practical
1 C1608K 2-Jan 17:00 Lab Sem3 WF2 Theory 
2 C1608K 3-Jan 15:30 Lab Sem3 WF2 Practical 
38 C1608K 30-Jan 17:00 Lab Sem3 Web1 Theory
41 C1608K 31-Jan 15:30 Lab Sem3 Web1 Practical
35 C1611G 27-Jan 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
37 C1611G 29-Jan 8:00 Lab Sem2 PCS Practical
4 C1708M 3-Jan 19:45 Lab Sem1 DW Theory
8 C1708M 4-Jan 19:45 Lab Sem1 HDJ & DW Practical
30 C1708M 23-Jan 19:45 Lab Sem1 BSTrap Theory
44 N1801M 31-Jan 18:30 Lab2 ACNA Basic CIT Theory
11 Retake 8-Jan 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
21 Retake 13-Jan 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
23 Retake 15-Jan 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
29 Retake 20-Jan 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
36 Retake 27-Jan 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
5 Retake-HV 4-Jan 13:30 Lab-HV Sem3 WE Practical (lần 2)
6 Retake-HV 4-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 WE theory (lần 2)
18 Retake-HV 12-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical  (lần 2)
19 Retake-HV 12-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS Theory (lần 2)
24 Retake-HV 16-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 2)
25 Retake-HV 16-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 2)
26 Retake-HV 18-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 AWI Practical (lần 5)
27 Retake-HV 18-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 AWI Theory (lần 5)
31 Retake-HV 23-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 WA Practical (lần 5)
32 Retake-HV 23-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 WA Theory (lần 5)
33 Retake-HV 25-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 DM Practical (lần 4)
34 Retake-HV 25-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 DM Theory (lần 4)
39 Retake-HV 30-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 INSE Practical (lần 3)
40 Retake-HV 30-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 3)
10 T1708I 8-Jan 13:30 Class Sem1 ePIT
15A T1708I 18-Jan 13:30 Lab Sem1 BSTrap Theory
28A T1708I 29-Jan 13:30 Lab Sem1 ANGUJS Theory
14 T1710H 9-Jan 9:30 Lab Sem1 HDJ Theory
42 T1710H 29-Jan 9:30 Lab Sem1 DW Theory
43 T1710H 30-Jan 9:30 Lab Sem1 HDJ & DW Practical
45 T1710H 31-Jan 9:30 Lab Sem1 ePIT

Lịch thi tháng 1/2018 của trường Hanoi-Aptech (cập nhật ngày 13/1)