• Post category:Lịch thi

SEP 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 04/09 17:45 19:45 Lab 1 T0801L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
2 04/09 20:00 20:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
3 05/09 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T3: C Practical
4 08/09 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
5 10/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Sep 2008 Entry Exam
6 10/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Sep 2008 Entry Exam
7 10/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Sep 2008 Entry Exam
8 11/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 1 Các môn thực hành Sem 1
9 11/09 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 2 Các môn thực hành .Net
10 11/09 19:45 21:45 Class 3 Retake Year 2 Các môn lý thuyết
11 12/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake Year 2 Các môn thực hành Java
12 12/09 19:45 21:45 Lab 1 Retake Sem 1 Các môn thực hành Sem 1
13 12/09 19:45 21:45 Class 2 Retake Year 2 Các môn lý thuyết
14 13/09 17:45 19:45 Lab 2 Retake Year 2 Các môn thực hành .Net
15 13/09 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T3: XML Theory
16 13/09 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 2 Các môn thực hành Java
17 16/09 08:00 08:45 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
18 18/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 1 Các môn thực hành Sem 1
19 18/09 19:45 21:45 Class 3 Retake Year 2 Các môn lý thuyết
20 19/09 07:30 09:30 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
21 19/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake Year 2 Các môn thực hành Java
22 19/09 19:45 21:45 Lab 1 Retake Sem 1 Các môn thực hành Sem 1
23 20/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Sep 2008 Entry Exam
24 20/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake Year 2 Các môn thực hành .Net
25 22/09 08:00 08:45 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T1: CF Theory
26 23/09 09:45 10:30 Class 2 T0804H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
27 24/09 08:00 08:45 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T3: XML Theory
28 24/09 16:00 16:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T3: XML Theory
29 26/09 09:30 11:30 Lab 2 T0804H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
30 27/09 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
31 27/09 18:00 19:00 Class 3 A0709L Sem 2 Test T1: Java Theory
32 30/09 18:00 18:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 4/9/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0804M ACNA W2K3I Practical- Test
2 6/9/2008 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2 Test T3: XML Theory
3 6/9/2008 08:00   Class 1 C0611K Sem 2 Project Evaluation
4 8/9/2008 08:30 09:30 Class 1     Thi thử đầu vào
5 10/9/2008 08:30 11:30 Class 1     Thi đầu vào
6 11/9/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
7 12/9/2008 17:45 18:30 Class 3 N0802L ACNA E2K3M- Test
8 12/9/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0605L Sem 4 Test 1: JSPS Theory
9 13/9/2008 17:45 18:30 Class 3 N0804L ACNA W2K3I Test
10 13/9/2008 20:00   Class1 C0711G Sem 1 Project Evaluation
11 13/9/2008 13:30   Class1 T0712H Sem 1 Project Evaluation
12 15/9/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0802L ACNA E2K3M Practical – Test
13 15/9/2008 19:45 20:30 class 2 C0611M sem 3 Test 1: XML, UML Theory
14 15/9/2008 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
15 9/16/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0804L ACNA W2K3I Practical – Test
16 16/9/2008 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
17 16/9/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0605L sem 4 Test 2: JSPS Practical
18 17/9/2008 10:00 10:45 Lab1 C0709H Sem 2 Test 3: XML Theory
19 17/9/2008 15:45 16:30 Class 2 T0807K sem1 Test 2: C Theory
20 18/9/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
21 18/9/2008 08:30 09:30 Class 1     Thi thử đầu vào
22 19/9/2008 15:45 17:45 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
23 20/9/2008 19:45 20:30 Class 1 A0803L Sem 1 Test T4: HDJ&DWMX Theory
24 20/9/2008 15:45 17:45 Lab2 T0807K sem1 Test 3: C Pratical
25 20/9/2008 13:30   Class1 A0711L Sem 1 Project Evaluation
26 20/9/2008 08:00   Class1 A0711H Sem 1 Project Evaluation
27 20/9/2008 08:30 11:30 Class 1     Thi đầu vào
28 23/9/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
29 23/9/2008 08:00 08:45 Lab 1 C0609G Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
30 24/9/2008 17:45 19:45 Class 1 A0803L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
31 26/9/2008 17:45 18:30 class 1 A0805L Sem 1 Test T2: C Theory
32 26/9/2008 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
33 26/9/2008 7:30 9:30 Lab 1 C0609G Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
34 26/9/2008 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
35 29/9/2008 19:45 20:30 Class 3 N0805M ACNA W2K3E- Test
36 30/9/2008 17:45 19:45 class 1 A0805L Sem 1 Test T3: C Practical
37 30/9/2008 19:45 20:30 Class 3 N0804M ACNA E2K3M- Test
38 30/9/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 3 Test T6: Com+ Theory
39 30/9/2008 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2 Test T5:SQL Server Database Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.