• Post category:Lịch thi

SEP 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 05/09 09:30 11:30 Lab 3 C0412H Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
2 04/09 08:00 08:45 Lab 3 C0503G Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
3 28/09 20:00 20:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T6: Com + Theory
4 21/09 20:00 20:45 Lab 2 C0509M Year 2 Test T4: Adv.Net Theory
5 25/09 19:45 21:45 Lab 2 C0509M Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
6 26/09 10:00 10:45 Lab 2 C0510H Year 2 Test T6: Com + Theory
7 08/09 08:00 11:30 Great Hall C0510PG Sem 2 Project Evaluation
8 14/09 08:00 08:45 Great Hall C0511G Year 2 Test T1: XML UML Theory
9 10/09 20:00 20:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
10 13/09 19:45 21:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
11 08/09 14:00 17:30 Great Hall C0602L Sem 2 Project Evaluation
12 01/09 17:45 19:45 Lab 2 C0605L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
13 01/09 10:00 10:45 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
14 05/09 09:30 11:30 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
15 22/09 18:00 18:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
16 26/09 17:45 19:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
17 01/09 19:45 21:45 Lab 2 C0608M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
18 19/09 16:00 16:45 Lab 1 C0609K Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
19 22/09 15:45 17:45 Lab 1 C0609K Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
20 06/09 20:00 20:45 Lab 2 C0701M Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
21 10/09 19:45 21:45 Lab 2 C0701M Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
22 08/09 08:00 08:45 Lab 1 C0703G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
23 12/09 07:30 09:30 Lab 1 C0703G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
24 17/09 18:00 18:45 Lab 1 C0706L Sem 1 Test T2: C Theory
25 20/09 17:45 19:45 Lab 1 C0706L Sem 1 Test T3: C Practical
26 14/09 16:00 16:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T2: C Theory
27 18/09 15:45 17:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T3: C Practical
28 05/09 08:00 08:45 Lab 2 C0709G Sem 1 Test T1: CF Theory
29 01/09 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 1 Thi ghép
30 08/09 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 1 Thi ghép
31 15/09 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 1 Thi ghép
32 22/09 15:45 17:45 Lab 3 Retake Year 2 Thi ghép (Winforms, Webforms Practical)
33 25/09 14:00 14:45 Great Hall T0611I ITT Test T7: SQL2 Theory
34 29/09 13:30 15:30 Lab 2 T0611I ITT Test T8: SQL2 Practical
35 22/09 14:00 17:00 Great Hall T0611M ITT Project Evaluation
36 21/09 10:00 10:45 Great Hall T0702H Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
37 10/09 18:00 18:45 Great Hall T0704L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
38 13/09 17:45 19:45 Lab 2 T0704L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
39 10/09 14:00 14:45 Great Hall T0708I ITT Test T1: CF Theory
40 11/09 16:00 16:45 Great Hall T0709K Sem 1 Test T1: CF Theory

 

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 01/09 08:00   Class 1 C0609PH Sem 1 Project Evaluation
2 01/09 07:30 09:30 Lab 2 C0608G Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
3 04/09 15:45 16:30 Lab 1 C0509K Sem 3 Test T4: Com+ Theory
4 05/09 15:45 16:30 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
5 06/09 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T1: XML UML Theory
6 08/09 13:30   Class 1 C0611M Sem 1 Project Evaluation
7 08/09 08:00   Class 1 T0610H Sem 1 Project Evaluation
8 08/09 15:45 17:45 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
9 10/09 19:45 20:30 Class 3 N0705M ACNA W2K3E- Test
10 10/09 19:45 20:30 Lab 2 C0609M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
11 12/09 13:00 15:30 Lab ACNA N0705M ACNA W2K3E Practical- Test
12 12/09 17:45 18:30 Class 3 N0708L ACNA CIT Test
13 12/09 17:45 18:30 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T1: JSPS Theory
14 13/09 19:45 21:45 Lab 2 C0609M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
15 14/09 14:00 14:45 Class 2 T0612I Sem 3 Test T6: SQL 1 Theory
16 15/09 17:45 19:45 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T2: JSPS Practical
17 19/09 17:45 18:30 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
18 19/09 15:45 16:30 Class 3 N0709K ACNA CIT Test
19 21/09 08:00 08:45 Class 3 N0705G ACNA W2K3E- Test
20 21/09 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T8: RDBMS Theory
21 22/09 13:30   Class 1 C0611G Sem 1 Project Evaluation
22 22/09 13:30   Class 1 C0611PH Sem 1 Project Evaluation
23 22/09 17:45 19:45 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
24 24/09 07:30 10:00 Lab ACNA N0705G ACNA W2K3E Practical- Test
25 24/09 17:45 18:30 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
26 25/09 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T9: RDBMS Practical
27 28/09 17:45 18:30 Lab 2 C0607L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
28 29/09 17:45 18:30 Class 3 N0703L ACNA W2K3I- Test

 

Chú ý:  
  Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.