• Post category:Lịch thi
Mã kỳ
Ngày
Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
445 1-Aug-2013 2013/8 09:30 10:15 Lab C1207H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
497 1-Aug-2013 2013/8 19:45 21:45 Lab A1103M sem 3 TEST T8: Web Programming 2  Practical
447 3-Aug-2013 2013/8 09:30 10:15 Lab C1207H sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
448 3-Aug-2013 2013/8 13:30 15:30 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
449 6-Aug-2013 2013/8 09:30 11:30 Lab C1207H sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
451 6-Aug-2013 2013/8 17:45 18:15 Lab C1109L sem 3 TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
452
7-Aug-2013
2013/8 17:45 18:30 Class N1305L ACNA TEST T1: CIT
453
7-Aug-2013
2013/8 08:00 08:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
411A
7-Aug-2013
2013/8 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T2: Java I Theory
442A
8-Aug-2013
2013/8 17:45 18:15 Lab C1212L ACCP TEST T1: Win7 Theory
454
8-Aug-2013
2013/8 09:30 10:15 Lab C1208H sem 2 TEST T3: Java II Theory
455 8-Aug-2013 2013/8 C1204I ACCP Dead line eProject sem 2
290A 8-Aug-2013 2013/8 17:45 19:15 Lab A1005L sem 2 TEST T6: XMJ & DWSJ Theory
288A 8-Aug-2013 2013/8 19:45 21:00 Lab C1004M sem 4 TEST T6: XMJ & DWSJ Theory
356A 8-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Lab C1101L sem 3 TEST T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
419A 8-Aug-2013 2013/8 17:45 19:15 Lab C1101L sem 3 TEST T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
417A 8-Aug-2013 2013/8 19:45 20:15 Lab C1010M sem 4 TEST T4: EJB Theory
363A 8-Aug-2013 2013/8 15:45 16:30 Lab C1106K sem 3 TEST T9: Enterprise Application Development Theory
456 9-Aug-2013 2013/8 17:45 19:45 Lab C1109L sem 3 TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
446A 9-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T3: Java II Theory
457 10-Aug-2013 2013/8 09:30 11:30 Lab C1208H sem 2 TEST T4: Java Practical
458 10-Aug-2013 2013/8 13:30 15:30 Lab Retake ACCP Java &.NET Practical
459 12-Aug-2013 2013/8 17:45 18:15 Lab A1307L sem 1 TEST T1: Win 7 Theory
450A 13-Aug-2013 2013/8 17:45 19:45 Lab A1205M sem 2 TEST T4: Java Practical
460 14-Aug-2013 2013/8 08:30 11:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
461 15-Aug-2013 2013/8 13:30 14:15 Class T1211I ACCP TEST T6: DDSQL Theory
462 15-Aug-2013 2013/8 C1106K ACCP Dead line eProject sem 3
463 15-Aug-2013 2013/8 13:30 15:30 Lab Khóa 2 HV EJB Practical ( lần 5)
464 15-Aug-2013 2013/8 15:30 16:15 Lab Khóa 2 HV EJB Theory ( lần 5)
465 15-Aug-2013 2013/8 08:00 10:00 Lab Khóa 3 HV PCS Practical (lần 5)
466 15-Aug-2013 2013/8 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV PCS Theory (lần 5)
435A 15-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1208H sem 2 TEST T2: Java I Theory
372B 15-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1207H sem 2 TEST T2: Java I Theory
247B 15-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1203L sem 2 TEST T3: Java II Theory
373B 15-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1207H sem 2 TEST T3: Java II Theory
303A 15-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Lab A1109L sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
360A 15-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Lab C1204I sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
467 16-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Class N1207L & R1208K ACNA adv Test T8: W2K3M Theory
468 16-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1010M sem 4 TEST T6: XMJ & DWSJ Theory
469
17-Aug-2013
2013/8 13:30 15:30 Lab T1211I ACCP TEST T7: DDSQL Practical
470 17-Aug-2013 2013/8 07:30 09:30 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
471 19-Aug-2013 2013/8 08:30 11:00 Lab ACNA N1207L & R1208K ACNA adv Test T9: W2K3M Practical
472 20-Aug-2013 2013/8 19:45 21:45 Lab C1010M sem 4 TEST T7: XMJ & DWSJ Practical
473 21-Aug-2013 2013/8 17:45 18:30 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
474 22-Aug-2013 2013/8 13:30 15:30 Lab Khóa 2 HV XMJ Practical (lần 3)
475 22-Aug-2013 2013/8 15:30 16:15 Lab Khóa 2 HV XMJ Theory (lần 3)
476 22-Aug-2013 2013/8 10:00 12:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Practical (lần 2)
477 22-Aug-2013 2013/8 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Theory (lần 2)
478 22-Aug-2013 2013/8 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Practical (lần 1)
479 22-Aug-2013 2013/8 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Theory (lần 1)
480 22-Aug-2013 2013/8 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV CF (lần 4)
416A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1203L sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
285A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1204I sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
434A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1207H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
287A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1204I sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
424A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab C1203L sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
431A 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:15 Lab A1103M sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
353B 22-Aug-2013 2013/8 19:45 20:15 Lab C1106K sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
481 23-Aug-2013 2013/8 08:30 11:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
482 24-Aug-2013 2013/8 Class Khóa 1,2 + Học lại Bảo vệ lại ĐA sem 1,2,3,4
483 24-Aug-2013 2013/8 Khóa 3 Bảo vệ lại ĐA Sem 1, 2
484 26-Aug-2013 2013/8 19:45 20:30 Lab A1103M sem 3 TEST T9: Enterprise Application Development Theory
485 26-Aug-2013 2013/8 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Java &.NET Practical
486 27-Aug-2013 2013/8 17:45 18:15 Lab C1109L sem 3 TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
487 29-Aug-2013 2013/8 19:45 21:45 Lab A1103M sem 3 TEST T10: Enterprise Application Development Practical
488 29-Aug-2013 2013/8 08:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Practical (lần 1)
489 29-Aug-2013 2013/8 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Theory (lần 1)
490 29-Aug-2013 2013/8 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV C Practical (lần 1)
491 29-Aug-2013 2013/8 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV C Theory (lần 1)
275A 29-Aug-2013 2013/8 17:45 19:15 Lab C1101L sem 3 TEST T3: ASP.NET & DHA Theory
375A 29-Aug-2013 2013/8 19:45 20:15 Lab C1010M sem 4 TEST T3: WAJS Theory
492 30-Aug-2013 2013/8 17:45 19:45 Lab C1109L sem 3 TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical