• Post category:Lịch thi

Aug 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 02/08 14:00 17:30 Class 3 C0510H-C# Year 2 Project Evaluation
2 02/08 14:00 17:30 Class 3 C0508M Year 2 Project Evaluation
3 02/08 14:00 17:30 Class 3 C0508M Year 2 Project Evaluation
4 02/08 08:00 08:45 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T3: XML Theory
5 02/08 14:00 17:30 Class 3 T0708I ITT Project Evaluation
6 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam
7 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam
8 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam
9 05/08 18:00 20:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam
10 07/08 20:00 20:40 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T3: XML Theory
11 09/08 07:30 09:30 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical (2)
12 09/08 13:30 15:00 Class 3 Retake Sem 2 Project Evaluation
13 12/08 20:00 20:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
14 12/08 18:00 19:10 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T1: Java Theory
15 12/08 08:00 08:45 Lab 2 C0511G Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
16 12/08 13:30 15:30 Lab 2 T0711I ITT Test T3: C Practical (retake)
17 13/08 08:00 08:45 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
18 13/08 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
19 14/08 10:00 10:45 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
20 14/08 17:45 18:30 Class 3 Retake Sem 1 Thi ghép lý thuyết Sem 1
21 14/08 19:45 20:30 Class 3 Retake Sem 1 Thi ghép lý thuyết Sem 1
22 14/08 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 1 Thi ghép thực hành Sem 1
23 14/08 19:45 21:45 Lab 3 Retake Sem 1 Thi ghép thực hành Sem 1
24 15/08 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T2: Java Practical
25 15/08 07:30 09:30 Lab 2 C0511G Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
26 15/08 17:45 18:30 Class 3 Retake Year 2 Thi ghép lý thuyết Sem 2,3,4
27 15/08 19:45 20:30 Class 3 Retake Year 2 Thi ghép lý thuyết Sem 2,3,4
28 15/08 17:45 19:45 Lab 2 Retake Year 2 Thi ghép Java
29 15/08 19:45 21:45 Lab 2 Retake Year 2 Thi ghép .Net
30 16/08 19:45 21:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
31 16/08 14:00 17:30 Class 3 C0611M Sem 2 Project Evaluation
32 16/08 07:30 09:30 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
33 16/08 17:45 19:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
34 16/08 14:00 17:30 Class 3 C0612L Sem 2 Project Evaluation
35 16/08 14:00 17:30 Class 3 A0709K Sem 1 Project Evaluation
36 16/08 17:45 19:45 Lab 2 Retake Year 2 Thi ghép Java
37 16/08 19:45 21:45 Lab 2 Retake Year 2 Thi ghép .Net
38 18/08 18:00 18:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
39 18/08 09:30 11:30 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
40 18/08 20:00 20:45 Class 1 T0804M Sem 1 Test T2: C Theory
41 19/08 17:45 19:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
42 19/08 08:00 08:40 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T3: XML Theory
43 20/08 10:00 10:45 Lab 2 C0608H Year 2 Test T4: ADVN Theory
44 20/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam
45 21/08 19:45 21:45 Lab 1 T0804M Sem 1 Test T3: C Practical
46 22/08 09:45 10:30 Class 1 T0809H Sem 1 Test T1: CF Theory
47 23/08 16:00 17:10 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T1: Java Theory
48 23/08 08:00 09:10 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T1: Java Theory
49 23/08 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Year 2 Test T2: ASPN Theory
50 23/08 09:30 11:30 Lab 2 C0608H Year 2 Test T5: ADVN Practical
51 25/08 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T1: CF Theory
52 27/08 15:45 17:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T2: Java Practical
53 27/08 07:30 09:30 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T2: Java Practical
54 27/08 08:00 08:45 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
55 27/08 19:45 21:45 Lab 2 C0608M Year 2 Test T3: ASPN Practical
56 28/08 18:00 18:45 Class 1 T0801L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
57 29/08 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T2: C Theory
58 30/08 07:30 09:30 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
59 30/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Aug 2008 Entry Exam

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 1/8/2008 10:00 10:45 Class 3 N0805H ACNA Test 1: CIT
2 2/8/2008 08:30 09:30 Class 1 Thi thử đầu vào
3 2/8/2008 17:45 19:45 Class 1 A0803L Sem 1 Test C : Retake
4 4/8/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
5 5/8/2008 08:30 11:30 Class 1 Thi đầu vào
6 5/8/2008 08:00 08:45 Lab1 C0609G sem3 Test T2: ASP.Net Theory
7 5/8/2008 19:45 20:30 Lab3 C0709M Sem2 Test T1: Java Theory
8 7/8/2008 19:45 21:45 Lab1 C0802M Sem1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
9 8/8/2008 17:45 18:30 Class 1 A0805L Sem 1 Test T1: CF Theory
10 8/8/2008 7:30 9:30 Lab 1 C0609G Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
11 8/8/2008 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2 Test T2: Java Practical
12 9/8/2008 8:00 Class 1 C0710PH Sem 1 Project Evaluation
13 9/8/2008 13:30 Class 1 C0710PI Sem 1 Project Evaluation
14 9/8/2008 13:30 Class 1 T0710L Sem 1 Project Evaluation
15 11/8/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
16 12/8/2008 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
17 13/8/2008 17:45 18:30 Class 3 N0802L ACNA W2K3I- Test
18 14/8/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T6: Com+ Theory
19 14/8/2008 09:30 11:30 Class 1 A0805H Sem1 Test E1: English test
20 14/8/2008 08:00 08:45 Class1 Retake Retake Theory
21 14/8/2008 19:45 20:30 Class2 Retake Retake Theory
22 14/8/2008 19:45 21:45 Lab2 Retake Sem 1, final Retake Practial
23 15/8/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0802L ACNA W2K3I Practical- Test
24 15/8/2008 17:45 19:45 Lab2 Retake Java practical Retake Practial
25 15/8/2008 19:45 21:45 Lab2 Retake .Net practical Retake Practial
26 16/8/2008 13:30 Class 1 T0709I Sem 2 Project Evaluation
27 16/8/2008 13:30 Class1 C0711M Sem 1 Project Evaluation
28 16/8/2008 10:00 10:45 Lab1 C0709H Sem 2 Test 1: Java theory
29 16/8/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
30 16/8/2008 19:45 21:45 Lab2 Retake Practical Retake Practial
31 18/8/2008 08:30 09:30 Class1 Thi thử đầu vào
32 18/8/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0610L Sem 3 Test T2: ASP.Net Theory
33 19/8/2008 17:45 18:30 Class 3 N0807L ACNA Test T1:CIT
34 19/8/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
35 20/8/2008 08:30 11:30 Class 1 Thi đầu vào
36 20/8/2008 09:30 11:30 Lab1 C0709H Sem 2 Test 2: Java practical
37 20/8/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
38 21/8/2008 17:45 19:45 Lab 1 C0610L Sem 3 Test T3: ASP.Net Practical
39 22/8/2008 19:45 21:45 Lab 1 C0609M Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
40 25/8/2008 10:00 10:45 Class1 A0805H Sem1 Test 1: CF Theory
41 27/8/2008 10:00 10:45 Lab 2 C0805H Sem 1 Test 2: C Theory
42 29/8/2008 10:00 10:45 Class 3 C0609PH Sem 3 Test T1: XML _UML Theory
43 30/8/2008 19:45 20:30 Class 3 N0804M ACNA W2K3I- Test
44 30/8/2008 09:30 11:30 Lab 2 C0805H Sem 1 Test 3: C Practical
45 30/8/2008 8:00 Class 1 T0710H Sem 2 Project Evaluation
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.