• Post category:Lịch thi

AUG 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Class
Sem 
Exam Name
25/08 10:00 10:45 Lab 1 C0412H Year 2 * T10: Advanced.Net Theory
29/08 09:30 11:30 Lab 1 C0412H Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
03/08 17:45 19:45 Lab 1 C0412L Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
28/08 08:00 08:45 Lab 1 C0503G Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
14/08 20:00 20:45 Lab 1 C0508M Year 2 Test T4: Adv.Net Theory
17/08 19:45 21:45 Lab 1 C0508M Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
03/08 20:00 20:45 Lab 1 C0509M Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
07/08 19:45 21:45 Lab 1 C0509M Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
08/08 10:00 10:45 Lab 1 C0510H Year 2 Test T4: Adv.Net Theory
11/08 09:30 11:30 Lab 1 C0510H Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
28/08 10:00 10:45 Lab 1 C0605H Sem 2 Test T6: Winforms Theory
31/08 09:30 11:30 Lab 1 C0605H Sem 2 Test T7: Winforms Practical
25/08 18:00 18:45 Lab 1 C0605L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
29/08 17:45 19:45 Lab 1 C0605L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
25/08 10:00 10:45 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
29/08 09:30 11:30 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
29/08 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
07/08 18:00 18:45 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
10/08 17:45 19:45 Lab 1 C0612L Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
09/08 20:00 20:45 Lab 1 C0701M Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
07/08 20:00 20:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T2: C Theory
10/08 19:45 21:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T3: C Practical
10/08 08:00 08:45 Lab 1 C0708G Sem 1 Test T1: CF Theory
11/08 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 1 ACCP 2003/ ITT 2003 (Thi ghép)
18/08 15:45 17:45 Lab 2 Retake Year 2 * T7: VB.NET & Winforms Practical
25/08 19:45 21:45 Lab 3 Retake Year 1 ACCP 2003/ ITT 2003 (Thi ghép)
03/08 09:30 11:30 Lab 1 T0609H ITT Test T8: SQL2 Practical
11/08 13:30 17:30 Great Hall T0609I ITT Project Evaluation
11/08 14:00 14:45 Great Hall T0610I ITT Test T7: SQL2 Theory
16/08 13:30 15:30 Lab 1 T0610I ITT Test T8: SQL2 Practical
18/08 14:00 14:45 Great Hall T0611I ITT Test T6: SQL1 Theory
10/08 18:00 18:45 Great Hall T0701L Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
14/08 17:45 19:45 Lab 1 T0701L Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
24/08 10:00 10:45 Great Hall T0702H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
28/08 09:30 11:30 Lab 1 T0702H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
18/08 18:00 18:45 Great Hall T0705L Sem 1 Test T2: C Theory
22/08 17:45 19:45 Lab 1 T0705L Sem 1 Test T3: C Practical

 

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 01/08 10:00 10:45 Class 2 C0611PH Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
2 02/08 19:45 20:30 Class 3 N0706M ACNA CIT Test
3 04/08 09:30 23:30 Lab 1 C0611PH Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
4 07/08 17:45 18:30 Class 1 N0611L ACNA W2K3I- Test
5 07/08 15:45 16:30 Class 3 N0707K ACNA CIT Test
6 08/08 14:00 14:45 Class 1 T0612I Sem 2 Test T4: HDJ & DWMX Theory
7 09/08 14:00 14:45 Class 1 T0610I Sem 3 Test T7: SQL 2 Theory
8 09/08 13:00 15:30 ACNA Lab N0611L ACNA W2K3I Practical – Test
9 10/08 13:30 15:30 Lab 1 T0612I Sem 2 Test T5: HDJ & DWMX Practical
10 10/08 10:00 10:45 Class 2 T0707H Sem 1 Test T1: CF Theory
11 11/08 8:00   Class 2 C0603M Sem 2 Project Evaluation
12 11/08 08:00   Class 2 C0511H Sem 2 Project Evaluation
13 13/08 19:45 20:30 Class 3 N0704M ACNA W2K3E- Test
14 13/08 14:00 14:45 Class 1 T0704I Sem 1 Test T2: C Theory
15 14/08 13:30 15:30 Lab 1 T0610I Sem 3 Test T8: SQL 2 Practical
16 15/08 13:00 15:30 Lab 3 N0704M ACNA W2K3E Practical- Test
17 15/08 08:00 08:45 Lab 1 C0605G Sem 2 Test T6: Winforms Theory
18 16/08 15:45 16:30 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
19 16/08 17:45 18:30 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
20 17/08 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
21 17/08 13:30 15:30 Lab 1 T0704I Sem 1 Test T3: C Practical
22 18/08 07:30 09:30 Lab 1 C0605G Sem 2 Test T7: Winforms Practical
23 20/08 15:45 17:45 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
24 20/08 17:45 19:45 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
25 21/08 19:45 20:30 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
26 21/08 19:45 20:30 Lab 1 C0506M Sem 3 Test T4: Com+ Theory
27 21/08 17:45 18:30 Lab 2 C0607L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
28 21/08 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 1 Test T5: HDJ & DMWX Practical
29 24/08 19:45 21:45 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
30 24/08 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
31 24/08 17:45 18:30 Class 3 N0612L ACNA W2K3I- Test
32 25/08 08:00   Class 1 C0609PH Sem 1 Project Evaluation
33 27/08 13:00 15:30 Lab 3 N0612L ACNA W2K3I Practical – Test
34 27/08 17:45 18:30 Lab 1 C0512L Sem 3 Test T1: XML UML Theory
35 28/08 19:45 20:30 Class 3 N0701M ACNA W2K3I- Test
36 28/08 07:30 09:30 Lab 2 C0609G Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
37 29/08 08:00 08:45 Lab 2 C0608G Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
38 30/08 13:00 15:30 Lab 3 N0701M ACNA W2K3I Practical- Test
39 31/08 19:45 20:30 Class 3 N0705M ACNA W2K3E- Test
40 31/08 15:45 16:30 Lab 1 C0509K Sem 3 Test T4: Com+ Theory

 

Chú ý:  
  Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.