• Post category:Lịch thi

June/2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT

Exam
Code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1

199

06/07

08:30

10:30

Great Hall

Entry

 

Hướng dẫn thi đầu vào

2

200

07/07

08:30

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

3

200

07/07

08:30

11:30

Class 1

Entry

 

Entry Exam

4

200

07/07

08:30

11:30

Class 2

Entry

 

Entry Exam

5

201

08/07

16:00

16:45

Lab 4

A0709K

Sem 2

Test T6: Distributed Computing in Java Theory (1)

6

201

08/07

16:45

17:30

Lab 4

A0709K

Sem 2

Test T6: Distributed Computing in Java Theory (2)

7

185B

09/07

17:45

19:45

Lab 4

A0810L

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

8

187A

09/07

18:00

18:45

Lab 2

C0903L

Sem 1

Test T2: C Theory

9

188A

10/07

08:15

09:00

Lab 3

C0811G

Sem 1

Test T2: C Theory

10

190B

10/07

15:45

17:45

Lab 4

A0709K

Sem 2

Test T7: Distributed Computing in Java Practical

11

226

11/07

09:00

11:00

Great Hall

Seminar

 

Gỡ lỗi mã Java dễ dàng bằng Java platform debugger(JPDA)

12

191

11/07

18:00

18:45

Lab 2

C0611L

Year 2

Test T7: Web Services and Security in .Net

13

220

11/07

19:45

21:45

Lab 4

Retake

 

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

14

228

11/07

14:00

16:00

 

FC’s

 

Giảng thử

15

193B

13/07

08:00

11:30

Great Hall

C0711G

Sem 2

eProject Evaluation

16

194A

13/07

17:45

19:45

Lab 2

C0903L

Sem 1

Test T3: C Practical

17

195A

14/07

07:30

09:30

Lab 3

C0811G

Sem 1

Test T3: C Practical

18

225

14/07

18:00

18:45

Lab 2

C0903L

Sem 1

Test T2: C Theory (2)

19

202

16/07

16:00

16:45

Class 1

T0812K

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

20

203

16/07

18:00

18:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T3: ASP.NET Theory

21

204

18/07

08:00

08:45

Lab 1

C0710G

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

22

205

18/07

08:30

10:30

Great Hall

Entry

 

Hướng dẫn thi đầu vào

23

206

18/07

18:00

18:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T8: Programming in C# Theory

24

207

18/07

18:00

18:45

Lab 1

C0808L

Sem 2

Test T3: XML Theory

25

221

18/07

19:45

21:45

Lab 4

Retake

 

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

26

229

18/07

13:30

17:30

Great Hall

C0710Hi

Sem 2

eProject Evaluation

27

208

20/07

08:30

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

28

208

20/07

08:30

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

29

208

20/07

17:30

20:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

30

209

20/07

15:45

17:45

Lab 1

T0812K

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

31

210

20/07

17:45

19:45

Lab 4

C0706L

Sem 3

Test T4: ASP.NET Practical

32

211

22/07

07:30

09:30

Lab 1

C0710G

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

33

212

22/07

17:45

19:45

Lab 1

A0803L

Sem 2

Test T9: Programming in C# Practical

34

213

22/07

18:00

18:45

Lab 2

A0805L

Sem 2

Test T3: XML Theory

35

230

25/07

 

 

Great Hall

Retake

Sem 1

Project Evaluation

36

222

25/07

19:45

21:45

Lab 4

Retake

 

Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005

37

215

27/07

08:15

09:00

Lab 2

C0809G

Sem 2

Test T3: XML Theory

38

214A

28/07

09:45

10:30

Lab 1

A0811H

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

39

217

28/07

09:45

10:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test T3: ASP.NET Theory

40

227

29/07

08:15

09:00

Lab 1

C0906G

Sem 1

Test T1: CF Theory

41

216A

31/07

09:30

11:30

Lab 1

A0811H

Sem 1

Test T5: HDJ & DW8 Practical

42

219

31/07

09:30

11:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test T4: ASP.NET Practical

19 Nguyễn Trãi

STT

Exam
code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

147A

8/7/2009

09:30

10:15

Lab1

C0805H

Sem 2

Test 1: Java Theory

2

148A

10/7/2009

09:30

10:15

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 3: EJB & J2EE Theory

3

153

11/7/2009

09:30

11:30

Lab1

C0805H

Sem 2

Test 2: Java Practical

4

144A

11/7/2009

13:30

Class 1

A0809K

Sem 1

Project Evaluation

5

154

14/7/2009

09:30

11:30

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 3: EJB & J2EE Practical

6

156

18/7/2009

13:30

Class 1

C0710H

Sem 2

Project Evaluation

7

157

18/7/2009

19:45

20:30

Class 2

N0902M

ACNA

Test T2: W2K3E Theory

8

155A

20/7/2009

09:30

10:15

Lab1

A0805H

Sem 2

Test T3: XML Theory

9

158

21/7/2009

07:30

08:15

Class 3

N0905G

ACNA

Test T1: CIT Theory

10

159

21/7/2009

13:00

15:30

Lab ACNA

N0902M

ACNA

Test T3: W2K3E Practical

11

165

23/7/2009

13:00

15:30

Lab ACNA

Retake

ACNA

W2K3I-W2K3E-E2K3M Practical

12

168

24/7/2009

07:30

08:15

Class 3

Retake

ACNA

CIT-W2K3E-W2K3I Theory

13

166

24/7/2009

17:45

19:45

Lab1

Retake

ACCP

.Net Practical

14

160A

25/7/2009

17:45

18:30

Lab 1

A0711L

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

15

162

27/7/2009

19:45

20:30

Lab 1

C0611M

Sem 4

Test 3: EJB2 & J2EE Theory

16

161A

29/7/2009

17:45

19:45

Lab 1

A0711L

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

17

163

29/7/2009

19:45

20:30

Lab 2

C0709M

Sem 3

Test T1: Windows form with C# Theory

18

167

29/7/2009

19:45

20:30

Lab1

C0905M

Sem 1

Test T1: CF Theory

19

164

30/7/2009

19:45

21:45

Lab 1

C0611M

Sem 4

Test 4: EJB2 & J2EE Practical

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.