• Post category:Lịch thi

JULY 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 14/07 13:30 17:30 Great Hall C0411M Year 2 Project Evaluation
2 14/07 09:30 11:30 Lab 1 C0412H Year 2 * T9: ASP.Net & Webforms Practical
3 18/07 18:00 18:45 Lab 1 C0412L Year 2 * T10: Advanced.Net Theory
4 21/07 17:45 19:45 Lab 1 C0412L Year 2 * T11: Advanced.Net Practical
5 31/07 08:00 08:45 Lab 1 C0503G Year 2 Test T6: Com + Theory
6 28/07 13:30 17:30 Great Hall C0510K Sem 2 Project Evaluation
7 14/07 08:00 11:30 Great Hall C0511G Sem 2 Project Evaluation
8 23/07 20:00 20:45 Great Hall C0512M Year 2 Test T1: XML UML Theory
9 27/07 10:00 10:45 Lab 1 C0605H Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
10 25/07 18:00 18:45 Lab 1 C0605L Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
11 16/07 20:00 20:45 Lab 1 C0701M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
12 19/07 19:45 21:45 Lab 1 C0701M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
13 31/07 20:00 20:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T2: C Theory
14 20/07 10:00 10:45 Great Hall T0609H ITT Test T7: SQL2 Theory
15 23/07 09:30 11:30 Lab 1 T0609H ITT Test T8: SQL2 Practical
16 21/07 20:00 20:45 Great Hall T0611M ITT Test T7: SQL2 Theory
17 25/07 19:45 21:45 Lab 1 T0611M ITT Test T8: SQL2 Practical
18 13/07 18:00 18:45 Great Hall T0701L Sem 1 Test T6: SQL1 Theory

 

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 12/07 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
2 12/07 17:45 19:45 Lab 2 C0608L Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
3 14/07 08:00 08:45 Lab 1 C0605G Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
4 14/07 13:30   Class 2 T0610M Sem 1 Project Evaluation
5 14/07 08:00   Class 2 C0610L Sem 1 Project Evaluation
6 16/07 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
7 16/07 15:45 16:15 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T3: EJB2 Theory
8 17/07 17:45 18:30 Lab 2 C0607L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
9 19/07 15:45 16:15 Lab 2 C0509K Sem 3 Test T5: Adv.Net Theory
10 19/07 15:45 17:45 Lab 1 C0411K Sem 4 Test T4: EJB2 Practical
11 20/07 19:45 20:30 Lab 2 C0506M Sem 3 Test T5: Adv.Net Theory
12 20/07 17:45 19:45 Lab 1 C0607L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
13 20/07 15:45 17:45 Lab 2 C0509K Sem 3 Test T6: Adv.Net Practical 
14 21/07 17:45 18:30 Class 3 N0703L ACNA W2K3E- Test
15 21/07 8:00 8:45 Lab 2 C0608G Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
16 24/07 19:45 21:45 Lab 1 C0506M Sem 3 Test T6: Adv.Net Practical
17 24/07 07:30 09:30 Lab 2 C0608G Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
18 24/07 13:00 15:30 Lab 3 N0703L ACNA W2K3E- Practical Test
19 27/07 08:00 08:45 Lab 1 C0611G Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
20 28/07 13:30   Class 2 C0511H Sem 2 Project Evaluation
21 28/07 17:45 18:30 Lab 1 C0505L Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
22 31/07 07:30 09:30 Lab 1 C0611G Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
23 31/07 14:00 14:45 Class 1 T0610I Sem 3 Test T7: SQL 2 Theory

 

Chú ý:  
  Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
  Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.