Lịch thi tháng 06/2009

June/2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT

Exam
Code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

1

124B

01/06

13:30

15:30

Lab 1

T0902I

Sem 1

Test T3: C Practical

2

124B

01/06

13:30

15:30

Lab 2

T0902I

Sem 1

Test T3: C Practical

3

154

01/06

16:00

16:45

Lab 4

A0810K

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

4

155

02/06

09:30

11:30

Lab 4

C0702H

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

5

156

02/06

18:00

18:45

Lab 1

C0801L

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

6

157

03/06

08:00

10:30

Great Hall

Entry

 

Hướng dẫn thi đầu vào

7

149A

03/06

09:45

10:30

Lab 2

C0712H

Sem 2

Test T10: Advanced Programming in C# Theory

8

147B

03/06

18:00

18:45

Lab 2

C0611L

Year 2

Test T6: Com + Theory (1)

9

147B

03/06

18:45

19:30

Lab 2

C0611L

Year 2

Test T6: Com + Theory (2)

10

158

04/06

15:45

17:45

Lab 4

A0810K

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

11

159

05/06

08:00

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

12

159

05/06

08:00

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

13

160

05/06

17:45

19:45

Lab 1

C0801L

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

14

162

06/06

08:00

11:30

Great Hall

T0810H

Sem 1

Project Evaluation

15

161

06/06

09:30

11:30

Lab 2

C0712H

Sem 2

Test T11: Advanced Programming in C# Practical

16

198

08/06

13:30

15:30

 

FCs

 

Giảng thử

17

163

09/06

09:45

10:30

Lab 1

C0804H

Sem 2

Test T1: Java Theory

18

164

09/06

18:00

18:45

Lab 2

C0612L

Year 2

Test T1: JSPs Theory

19

165

09/06

20:00

20:30

Lab 4

A0902M

Sem 1

Test T1: CF Theory (1)

20

165

09/06

20:30

21:15

Lab 4

A0902M

Sem 1

Test T1: CF Theory (2)

21

166

10/06

18:00

18:45

Lab 1

C0808L

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

22

167

10/06

18:00

18:45

Lab 2

A0805L

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

23

168

12/06

09:30

11:30

Lab 1

C0804H

Sem 2

Test T2: Java Practical

24

169

12/06

17:45

19:45

Lab 2

C0612L

Year 2

Test T2: JSPs Practical

25

172

13/06

13:00

17:30

Great Hall

T0811I

Sem 1

Project Evaluation

26

173

13/06

13:00

17:30

Great Hall

A0709L

Sem 2

Project Evaluation

27

170

13/06

17:45

19:45

Lab 1

C0808L

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

28

171

13/06

17:45

19:45

Lab 2

A0805L

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

29

174

15/06

18:00

18:45

Class 1

T0810L

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

30

175

16/06

20:00

20:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T1: Java Theory

31

196A

17/06

16:00

16:45

Class 2

T0904K

Sem 1

Test T1: CF Theory

32

176

18/06

08:00

10:30

Great Hall

Entry

 

Hướng dẫn thi đầu vào

33

177

18/06

08:15

09:00

Lab 2

C0809G

Sem 2

Test T4: SQL Server Database Theory

34

178

18/06

17:45

19:45

Lab 1

T0810L

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

35

179

18/06

20:00

20:45

Lab 1

C0811M

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

36

180

19/06

18:00

18:45

Lab 4

A0810L

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

37

181

19/06

19:45

21:45

Lab 1

C0805M

Sem 2

Test T2: Java Practical

38

182

20/06

08:00

11:30

Great Hall

Entry

 

Entry Exam

39

192A

20/06

08:00

11:30

Great Hall

C0711K

Sem 2

eProject Evaluation

40

197

20/06

19:45

21:45

 

Retake

 

Thi ghép (ACCP 2003, ACCP 2005)

41

183

22/06

07:30

09:30

Lab 2

C0809G

Sem 2

Test T5: SQL Server Database Practical

42

184

22/06

19:45

21:45

Lab 1

C0811M

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

43

186A

22/06

20:00

20:45

Lab 2

C0608M

Year 2

Test T5: XMJ & XMWSJ Theory

44

185

23/06

17:45

19:45

Lab 4

A0810L

Sem 1

Test T7: RDBMS Practical

45

189A

24/06

19:45

21:45

Lab 2

C0608M

Year 2

Test T6: XMJ & XMWSJ Practical

19 Nguyễn Trãi

STT

Exam
code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

114B

1/6/2009

07:30

09:30

Lab 1

C0710PG

Sem2

Test 11: Advanced Programming in C# Practical

2

123

1/6/2009

09:30

11:30

Lab 1

C0710H

Sem 2

Test 7: Distributed Coputing in Java Practical

3

125

3/6/2009

19:45

20:30

Class 3

N0811M

ACNA

Test 4: W2K3I Theory

4

126

3/6/2009

07:30

08:15

Lab 1

C0711G

Sem 2

Test 6: Distributed Computing in Java Theory

5

124

4/6/2009

17:45

18:30

Lab 2

C0610L

Sem 4

Test 5: XMJ & XMWSJ Theory

6

128

5/6/2009

13:00

15:30

Lab ACNA

N0811M

ACNA

Test 5: W2K3I Practical

7

130

6/6/2009

07:30

10:30

Lab 1

C0711G

Sem 2

Test 7: Distributed Coputing in Java Practical

8

127

8/6/2009

17:45

19:45

Lab 2

C0610L

Sem 4

Test 6: XMWSJ Practical

9

131

8/6/2009

09:30

10:15

Class 3

N0812H

ACNA

Test 2: W2K3E Theory

10

132

8/6/2009

09:30

10:15

Lab 1

A0805H

Sem 2

Test 4: SSDO Theory

11

133

9/6/2009

17:45

18:30

Lab 2

C0710L

Sem 2

Test 10: Advanced Programming in C# Theory

12

134

10/6/2009

7:30

9:30

ACNA

N0812H

ACNA

Test 3: W2K3E Practical

13

135

11/6/2009

09:30

11:30

Lab 1

A0805H

Sem 2

Test 5: SSDO Practical

14

136

12/6/2009

17:45

19:45

Lab 2

C0710L

Sem 2

Test 11: Advanced Programming in C# Practical

15

129

13/6/2009

13:30

 

 

C0608L

Sem 4

Project Evaluation

16

137

13/6/2009

13:30

 

Lab 1

C0609M

Sem 4

Project Evaluation

17

138

15/6/2009

19:45

20:30

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 10: Advanced Programming in C# Theory

18

149

15/6/2009

13:00

15:30

ACNA

Retake

ACNA

W2K3E,W2K3I,E2K3M Practical

19

139

17/6/2009

17:45

18:30

Lab1

A0711L

Sem2

Test 8: Programming in C# Theory

20

140

18/6/2009

19:45

21:45

Lab 3

C0802M

Sem 2

Test 11: Advanced Programming in C# Practical

21

141

18/6/2009

9:30

10:15

Class 3

N0810H

ACNA

Test 8: ISA Theory

22

142

20/6/2009

17:45

19:45

Lab1

A0711L

Sem2

Test 9: Programming in C# Practical

23

143

20/6/2009

7:30

9:30

ACNA

N0810H

ACNA

Test 9: ISA Practical

24

145

20/6/2009

15:45

16:30

Lab 2

C0807K

Sem 2

Test 3: XML Theory

25

146

20/6/2009

13:30

 

Class 1

A0808M

Sem 1

Project Evaluation

26

150

20/6/2009

17:45

19:45

Lab 3

Retake

Sem 1

Practical Retake

27

151

22/6/2009

17:45

18:30

Class 1

Retake

ACCP_2005

Theory Retake

28

152

25/6/2009

17:45

19:45

Lab 1

Retake

 

Java Practical Retake

29

144

27/6/2009

13:30

 

Class 1

A0809K

Sem 1

Project Evaluation

30

147

27/6/2009

09:30

10:15

Lab1

C0805H

Sem 2

Test 1: Java Theory

31

153

27/6/2009

17:45

19:45

Lab 1

Retake

 

.Net Practical Retake

32

148

30/6/2009

09:30

10:15

Lab 2

C0609PH

Sem 4

Test 3: EJB & J2EE Theory

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.